Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de Aanvullende Verzekering Zorgzaam Ster 4 van N.V. Univé Zorg voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.zorgzaam.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat is verzekerd. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie (inclusief manuele therapie) en oefentherapie (Cesar/Mensendieck) krijgt u vergoed tot maximaal 30 behandelingen per jaar. Voor manuele therapie krijgt u maximaal 9 behandelingen per indicatie per jaar vergoed. Deze behandelingen maken onderdeel uit van het maximum aantal behandelingen per jaar.

Voor oedeemtherapie krijgt u maximaal € 40 per behandeling tot maximaal 9 behandelingen per jaar vergoed.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte en contactlenzenvloeistof krijgt u vergoed tot maximaal € 250 per 2 jaar.  De extra kosten van het aanbrengen van prismatische of lenticulaire glazen worden volledig vergoed.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals homeopathie, acupunctuur en psychosociale zorg, worden vergoed tot € 35 per behandeling tot maximaal 20 behandelingen per jaar.

Antroposofische geneeskunde wordt vergoed tot 80% van de rekening voor visites, consulten en behandelingen én een volledige vergoeding van onder antroposofen erkende therapieën tot maximaal € 700 per jaar.

Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen worden volledig vergoed.

Tandarts

 Onder Mondzorg vallen de volgende vergoedingen:

 

  • 80% van elke rekening voor tandartskosten wordt vergoed. Hieronder valt onder andere de periodieke controle, gebitsreiniging en wortelkanaalbehandelingen.
  • 90% van de kosten van een gedeeltelijke gebitsprothese door een tandprotheticus en een volledige vergoeding van de eigen bijdrage uit de basisverzekering voor een volledige prothese.
  • 80% van de kosten van orthodontie tot 21 jaar en 90% van de kosten van orthodontie bij een noodzakelijke kaakoperatie.
  • 70% van de kosten van inlays, kronen, bruggen en solitaire implantaten tot maximaal € 2.500 per jaar.

Extra informatie

De kosten van gebitsreiniging worden vergoed tot maximaal 60 minuten per jaar.

De maximale vergoeding voor inlays, kronen, bruggen en solitaire implantaten is inclusief techniekkosten.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Vergoeding van de kosten van medisch noodzakelijke zorg bij tijdelijk verblijf in het buitenland in een ander land dan het woonland of land van plaatsing, maximaal 12 aaneengesloten maanden.

Spoedeisende zorg wordt volledig vergoed.

Tandarts na een ongeval

Tandartskosten na een ongeval worden vergoed tot maximaal € 10.000 per ongeval. Orthodontie na een ongeval wordt niet vergoed.

Mantelzorg

Mantelzorgmakelaar die regeltaken overneemt: maximaal € 500 per jaar. Daarnaast wordt vergoed: verblijf in een herstellingsoord of zorghotel van maximaal 6 weken per jaar voor een verzekerde die wordt verzorgd als de mantelzorger van de verzekerde overbelast is of tijdelijk wegvalt, en er geen andere opvang thuis mogelijk is.

Hoortoestellen

Vergoeding van de eigen bijdrage/betaling voor een hoortoestel uit de basisverzekering tot maximaal € 250 per hoortoestel.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan krijgt u maximaal de in Nederland gangbare tarieven vergoed.

Zorgzaam zet zich in voor de kwaliteit van de zorg die wordt geboden. Daarom zijn er eisen aan onze zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen. Als deze hier niet aan voldoen, worden de kosten niet vergoed. In de voorwaarden leest u welke eisen dit zijn.

Extra informatie

Bijvoorbeeld voor alternatieve zorg zijn er zorgverleners aangewezen. U vindt deze zorgverleners in de Zorgzoeker.

Toestemming of verwijzing

Soms hebt u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. U hebt een verwijzing (voorschrift) nodig voor fysiotherapie in verband met een chronische aandoening, bij brillen voor het aanbrengen van prismatische of lenticulaire glazen en voor homeopathische en antroposofische geneesmiddelen. Voor IVF-behandelingen en orthodontie bij een noodzakelijke kaakoperatie is vooraf toestemming vereist. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd. De maximale vergoeding is afhankelijk van waar de zorg wordt verleend (in woonland, land van plaatsing of ander land). Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan  door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk in via Mijn Zorgzaam of de Zorgzaam Zorg App.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U betaalt de premie maandelijks via automatische incasso.

Betaalt u de premie niet op tijd? Dan stopt de verzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat Zorgzaam uiterlijk 31 december uw opzegging heeft ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via www.zorgzaam.nl. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.