Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de Aanvullend Onderwijs 1 ster van Zilveren Kruis voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: zk.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht. Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie vergoeden we tot maximaal 10 behandelingen per persoon per kalenderjaar. Hieronder vallen ook maximaal 9 behandelingen manuele therapie per persoon per kalenderjaar.

Wij hebben afspraken met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen hormonale anticonceptiva en spiraaltjes (IUD's) bij een gecontracteerde apotheek vergoed. Wij hebben een contract met een ruim aantal apotheken.

Extra informatie

We vergoeden niet alle merken anticonceptiemiddelen volledig. Voor sommige middelen betaalt u een eigen bijdrage. Vraag aan uw verzekeraar of de anticonceptie van het merk van uw keuze wordt vergoed.

Tandarts na een ongeval

Tandartskosten na een ongeval worden vergoed tot maximaal € 10.000,- per ongeval.

Reisvaccinaties

Vaccinaties voor reizen naar het buitenland worden volledig vergoed bij een gecontracteerde zorgverlener. Hieronder vallen consulten, injecties en pillen.

Ook preventieve geneesmiddelen (zoals malaria pillen) worden volledig vergoed bij een gecontracteerde apotheek.

Gezondheidscheck

Vergoeding van één algemene preventieve gezondheidscheck per persoon per kalenderjaar bij een gecontracteerde zorgaanbieder. Inclusief uitleg over het resultaat.

Vergoeding van één arbeidsgerelateerde gezondheidscheck per persoon per kalenderjaar bij een gecontracteerde zorgaanbieder.

Sportmedisch advies

Vergoeding voor sportmedische begeleiding: maximaal € 150,- per persoon per kalenderjaar. Vergoeding voor sportmedische onderzoeken, sportkeuringen en inspanningsonderzoeken: maximaal € 200,- per persoon per kalenderjaar.

Extra informatie

Door een sportarts in een Sportmedische instelling die is aangsloten bij de Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS)

Vergoeding van eigen bijdrage

Wij vergoeden 100% van de wettelijke eigen bijdrage voor geneesmiddelen.

Extra informatie

De wettelijke eigen bijdrage van de geneesmiddelen methylfenidaat retard, atomoxetine, dexamfetamine en guanfacine vergoeden wij niet.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven. Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet (volledig) vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken met een ruim aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. Gaat u voor vaccinaties (en consulten) naar een zorgverlener waar wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden wij maximaal € 75,- per persoon per kalenderjaar. Anticonceptiva en preventieve geneesmiddelen vergoeden wij niet bij apotheken waar wij geen afspraken mee hebben.

U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze Zorgverkenner.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we bij een naturapolis 75% van het gemiddelde tarief dat we hebben afgesproken met de gecontracteerde zorgverleners.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd. Wij vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Extra informatie

Dit geldt niet voor de vergoeding van spoedeisende zorg in het buitenland. Deze vult de vergoeding tot Nederlands tarief uit de basisverzekering juist aan tot kostprijs.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering beëindigen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 januari uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via telefoon 071-367 04 00 of digitaal via zk.nl. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.