Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat IZZ Zorg voor de Zorg van de IZZ Zorgverzekering door VGZ voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.vgzvoordezorg.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (Cesar/Mensendieck) en oedeemtherapie vergoeden we samen tot maximaal 16 behandelingen per jaar. Voor manuele fysiotherapie zijn dit maximaal 9 behandelingen per indicatie per jaar. Deze behandelingen maken onderdeel uit van het maximum aantal behandelingen per jaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Tandarts

Algemene tandartskosten worden vergoed tot maximaal € 200 per jaar. Hieronder valt onder andere de (half) jaarlijkse controle, het vullen van een gaatje of het trekken van een kies. In de voorwaarden leest u welke behandelingen onder deze vergoeding vallen.

Extra informatie

De kosten van gebitsreiniging vergoeden wij tot maximaal 60 minuten per jaar.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen anticonceptiemiddelen volledig vergoed zoals de anticonceptiepil, anticonceptief staafje, spiraaltje, ring of pessarium. Voor sommige middelen betaalt u een eigen bijdrage.

Extra informatie

We vergoeden niet alle merken anticonceptiemiddelen volledig. Vraag aan uw apotheker of de anticonceptie van het merk van uw keuze volledig wordt vergoed.

Mantelzorg

Vervanging van de mantelzorger: maximaal 9 dagen per jaar. Mantelzorgmakelaar die regeltaken overneemt: maximaal € 500 per jaar.

Gezondheidscheck

75% van de rekening tot maximaal € 200 voor een integrale medische gezondheidstest. De test bestaat uit een vast aantal onderdelen inclusief een schriftelijke eindrapportage met een advies en de uitslag van de onderzoeken. U hebt geen recht op vergoeding van kosten voor een total bodyscan.

Mindfulness bij burn-out klachten

Een tegemoetkoming in de kosten van een 8 weekse training Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) of Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Maximaal € 350 per jaar.

Cursussen

Een vergoeding van maximaal € 100 per jaar voor onder andere de volgende cursussen:
 

  • omgaan met een aandoening of ziekte
  • EHBO en reanimatie
  • zwangerschapscursussen en
  • valpreventie.

Intake arbeidsfysiotherapie

Een (gedeeltelijke) vergoeding van de intake als onderdeel van het Protocol Participatieve Werkaanpassing (PPAW). De vergoeding bedraagt maximaal € 43,60 per jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
  • Het wettelijke eigen risico is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom stellen we eisen aan onze zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen. Als deze hier niet aan voldoen, worden de kosten niet vergoed. In de voorwaarden leest u welke eisen dit zijn.

Afspraken met zorgverleners

Voor fysiotherapie, oefentherapie en oedeemtherapie hebben we afspraken gemaakt met zorgverleners. Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig worden vergoed in Vergelijk en Kies.

Extra informatie

Gaat u voor fysiotherapie, oefentherapie of oedeemtherapie naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraak hebben, dan vergoeden we maximaal 80% van het tarief dat we hebben afgesproken met de gecontracteerde zorgverleners (gemiddeld gecontracteerd tarief).

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Voor de vergoedingen op deze kaart heeft u voor anticonceptiemiddelen een recept nodig en voor mindfulness een verwijzing. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U betaalt de premie maandelijks. Betalen kan via een automatische incasso.

Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via www.vgzvoordezorg.nl. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.