Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat IZZ Kies zelf van de IZZ Zorgverzekering door VGZ voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden. Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.vgzvoordezorg.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. De verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit en welke onderdelen u verzekert. Deze onderdelen zijn groen.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht. Hieronder leest u welke vergoedingen u kunt kiezen. Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Keuze: fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (Cesar/Mensendieck) en oedeemtherapie vergoeden we samen tot een maximaal aantal behandelingen. U kunt kiezen uit twee opties:

 

 • Fysio Goed: maximaal 9 behandelingen per jaar.
 • Fysio Beter: maximaal 18 behandelingen per jaar.
   

Voor manuele fysiotherapie worden bij beide opties maximaal 9 behandelingen vergoed.

Keuze: tandarts

Vergoeding van 100% van elke rekening:

 • periodieke controle
 • probleemgericht consult

Vergoeding van 75% van elke rekening:

 • vullingen
 • verdovingen
 • gebitsreiniging
 • kaakchirurgie
 • foto's maken en beoordelen
 • wortelkanaalbehandeling
 • kronen en bruggen
 • kaakgewrichtsbehandelingen
 • kunstgebitten/implantaten die uw basisverzekering niet vergoedt
 • tandvleesbehandelingen

 U kunt kiezen uit twee opties:

- Tand Goed: vergoeding tot maximaal € 250 per jaar.
- Tand Beter: vergoeding tot maximaal € 500 per jaar.

Extra informatie

Orthodontische zorg wordt niet vergoed.

Keuze: spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland worden, als aanvulling op de basisverzekering, volledig vergoed (werelddekking). Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

 

Extra informatie

Onder deze vergoeding valt ook volledige vergoeding voor medisch noodzakelijk vervoer in het buitenland of na uw overlijden het vervoer van uw stoffelijk overschot naar Nederland (repartiëringskosten).

Wat is niet verzekerd?

 • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
 • De wettelijke eigen bijdragen en het wettelijk eigen risico zijn niet verzekerd. Behalve als we in de polisvoorwaarden specifiek vermelden dat de eigen bijdrage voor bepaalde zorg wel is verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij stellen kwaliteitseisen aan zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen. Gaat u naar een zorgverlener die niet aan onze eisen voldoet? Of gebruikt u hulpmiddelen of geneesmiddelen die niet aan onze eisen voldoen? Dan worden de kosten niet vergoed. In de voorwaarden leest u welke eisen dit zijn.

Hier vindt u de zorgverleners die aan onze eisen voldoen.

Afspraken met zorgverleners

Voor fysiotherapie, oefentherapie en oedeemtherapie hebben we afspraken gemaakt met zorgverleners. Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig worden vergoed in de Zorgzoeker.

Extra informatie

In de lijst "Maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners aanvullende verzekeringen" vindt u de maximale vergoeding per behandeling (zitting) als u naar een zorgverlener gaat waarmee we geen afspraken hebben gemaakt.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Bij opname in een ziekenhuis en/of langdurige medische behandeling in het buitenland moet u de IZZ Alarmcentrale bellen. Zonder inschakeling van de IZZ Alarmcentrale heeft u geen recht op vergoeding.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U betaalt de premie maandelijks. Betalen kan via een automatische incasso.

Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via www.vgzvoordezorg.nl. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.