Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de aanvullende verzekering VGZ Zuid-Limburgpakket voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.vgz.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie en oefentherapie (Cesar/Mensendieck) vergoeden we elk tot maximaal 12 behandelingen of 24 groepsbehandelingen per jaar, waarvan 6 behandelingen manuele therapie.

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder met een chronische indicatie vergoeden we tot maximaal 20 behandelingen per jaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

Onder fysiotherapie valt ook oedeemtherapie.

Brillen en contactlenzen

Wij vergoeden per 3 jaar:

  • één bril op sterkte uit het uitgebreideassortiment van onze gecontracteerde leveranciers, of;
  • een bril op sterkte of contactlenzen tot maximaal € 150, of;
  • 36 setjes maandlenzen geleverd door een door ons gecontracteerde leverancier.

 

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals homeopathie, acupunctuur en psychosociale zorg, en alternatieve geneesmiddelen worden vergoed tot maximaal € 300 per jaar. Voor de behandelingen geldt een vergoeding van maximaal € 50 per dag.

Tandarts

Volledige vergoeding van de kosten van tandheelkundige zorg tot maximaal € 400 per jaar. Hieronder valt onder andere de (half) jaarlijkse controle, het vullen van een gaatje, het trekken van een kies, röntgenfoto's of het plaatsen van een kroon.

Extra informatie

De kosten van gebitsreiniging vergoeden wij tot maximaal 60 minuten per jaar vergoed. Niet vergoed wordt het bleken van tanden, narcose of sedatie en orthodontische zorg.

Orthodontie

Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt een volledige vergoeding tot maximaal € 2.000 voor de hele looptijd van de aanvullende verzekering.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland worden, als aanvulling op de basisverzekering, volledig vergoed. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 6 maanden.

Vergoeding van eigen bijdrage

We vergoeden uit het budget Eigen Bijdragen (gedeeltelijk) verschillende wettelijke eigen bijdragen tot maximaal € 500 per jaar. Hieronder valt bijvoorbeeld de eigen bijdrage voor geneesmiddelen, kraamzorg, ziekenvervoer, gebitsprothesen en hoortoestellen.

Extra informatie

Voor sommige eigen bijdragen geldt een maximum vergoeding.

Vergoeding van eigen risico

Volledige vergoeding van de kosten die voor rekening van de verzekerde komen op grond van het wettelijk verplicht eigen risico in de VGZ Ruime Keuze. Het verplicht eigen risico is beperkt tot maximaal € 385 per jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven. Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom stellen we eisen aan onze zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen. Als deze hier niet aan voldoen, worden de kosten niet vergoed. In de voorwaarden leest u welke eisen dit zijn.

 

Afspraken met zorgverleners

Voor fysiotherapie, oefentherapie en oedeemtherapie hebben we afspraken gemaakt met zorgverleners. Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig worden vergoed in de Zorgzoeker.

Extra informatie

Gaat u voor fysiotherapie, oefentherapie of oedeemtherapie naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraak hebben, dan vergoeden we maximaal 80% van het tarief dat we hebben afgesproken met de gecontracteerde zorgverleners (gemiddeld gecontracteerd tarief).

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Dit geldt niet voor de vergoedingen op deze kaart.  Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet maandelijks premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Betalen kan via een automatische incasso.

Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via www.vgz.nl. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.