Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat VGZ Zorgt Best voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.vgz.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (Cesar/Mensendieck) en oedeemtherapie vergoeden we tot maximaal 32 behandelingen per jaar. Voor manuele therapie zijn dit maximaal 9 behandelingen per indicatie per jaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

De manuele therapie behandelingen maken onderdeel uit van het vermelde maximum per kalenderjaar.

Brillen en contactlenzen

Wij vergoeden per 3 jaar:

  • één bril op sterkte uit het uitgebreide assortiment van onze gecontracteerde leveranciers, of;
  • de aanschafkosten van een bril of lenzen op sterkte bij een niet gecontracteerde leverancier tot maximaal € 100.

 

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals homeopathie, acupunctuur, osteopathie, chiropractie en psychosociale zorg, en alternatieve geneesmiddelen worden vergoed tot maximaal € 500 per jaar. Voor de behandelingen geldt een vergoeding van maximaal € 40 per dag.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland worden, als aanvulling op de basisverzekering, volledig vergoed. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Mantelzorg

Vervanging van de mantelzorger: maximaal 25 dagen per jaar. Mantelzorgmakelaar die regeltaken overneemt: maximaal € 1.000 per jaar. Daarnaast wordt vergoed: verblijf in een herstellingsoord of zorghotel, maximaal € 100 per dag tot maximaal € 2.000 per jaar voor een verzekerde die wordt verzorgd als de mantelzorger overbelast is of tijdelijk uitvalt en er geen andere opvang thuis mogelijk is.

Budget Hulpmiddelen

We vergoeden hulpmiddelen uit een budget tot maximaal € 500 per jaar. Bijvoorbeeld de eigen bijdrage van een hoortoestel, hulpmiddelen voor de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), een mammaprothese, een eigen betaling voor een pruik, plaswekker en een steunpessarium.

Lidmaatschap vereniging

Tot maximaal € 25 per jaar van het lidmaatschap van een patiëntenvereniging of een andere door ons aangewezen organisatie.  

Extra informatie

Kijk op de www.vgz.nl  welke organisaties zijn aangewezen.

Preventiebudget

De vergoeding uit het preventiebudget is maximaal € 700 per jaar. Het preventiebudget bestaat uit vergoedingen zoals cursussen, valpreventie, een gezondheidstest, sportmedisch advies en consult en advies voor vrouwen.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom stellen we eisen aan onze zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen. Als deze hier niet aan voldoen, worden de kosten niet vergoed. In de voorwaarden leest u welke eisen dit zijn.

Extra informatie

Voor alternatieve zorg hebben we zorgverleners aangewezen. U vindt deze zorgverleners in de Zorgzoeker.

Afspraken met zorgverleners

Voor fysiotherapie, oefentherapie en  oedeemtherapie hebben we afspraken gemaakt met zorgverleners. Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig worden vergoed in de Zorgzoeker.

Extra informatie

In de lijst "Maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners aanvullende verzekeringen" vindt u de maximale vergoeding per behandeling (zitting) als u naar een zorgverlener gaat waarmee we geen afspraken hebben gemaakt.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. U heeft een verwijzing nodig voor verblijf in een herstellingsoord of zorghotel. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via www.vgz.nl. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.