Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat VGZ Rotterdampakket voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.vgz.nl/rotterdam

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (Cesar/Mensendieck) en oedeemtherapie vergoeden we uit het budget Beweegzorg tot maximaal 20 behandelingen per jaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Brillen en contactlenzen

Wij vergoeden per 3 jaar:

 • één bril op sterkte uit het basisassortiment van onze gecontracteerde leveranciers, of;
 • een bril of contactlenzen op sterkte tot maximaal € 130, of;
 • 36 setjes maandlenzen geleverd door een door ons gecontracteerde leverancier.

Ook vergoeden we de wettelijke bijdrage uit de basisverzekering volledig.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals homeopathie, acupunctuur en psychosociale zorg, en homeopatische geneesmiddelen worden vergoed tot maximaal € 500 per jaar.

Tandarts

Vergoeding van 100% van elke rekening:
· periodieke controle
· probleemgericht consult
· vullingen
· verdovingen
· gebitsreiniging
· wortelkanaalbehandeling
· tandvleesbehandelingen
Vergoeding van 80% van elke rekening:
· kaakchirurgie
· foto's maken en beoordelen
· kronen en bruggen
· kaakgewrichtsbehandelingen
· kunstgebitten/implantaten die uw basisverzekering niet vergoedt

We vergoeden maximaal € 500 per jaar.

Extra informatie

De kosten van gebitsreiniging vergoeden wij tot maximaal 60 minuten per kalenderjaar.

Orthodontie

Volledige vergoeding van de kosten van orthodontie, tot maximaal € 2.000 per persoon voor personen tot 18 jaar. Dit is een maximumbedrag per persoon voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Vanaf 18 jaar is de vergoeding maximaal € 500 voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland worden, als aanvulling op de basisverzekering, volledig vergoed. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Vergoeding van eigen bijdrage

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage basisverzekering

 

 • Geneesmiddelen: volledige vergoeding
 • Ziekenvervoer: volledige vergoeding
 • Hulpmiddelen (i): volledige vergoeding
 • Zittend ziekenvervoer: volledige vergoeding
 • Vergoeding van eigen bijdrage voor bepaalde zorg uit Wmo: volledige vergoeding tot de maximale hoogte van de eigen bijdrage Wmo
 • Gebitsprothesen: volledige vergoeding

Extra informatie

Toelichting hulpmiddelen:

 • Brillenglazen/lenzen op medische indicatie

 • (Semi-)orthopedisch-, verband- en allergeenvrij schoeisel en aangepast confectieschoeisel

Vergoeding van eigen risico

Voor inwoners met een inkomen tot 130% van het wettelijk minimumloon: vergoeding van de kosten die voor rekening van de verzekerde komen op grond van het wettelijk verplicht eigen risico in de VGZ Ruime Keuze. De vergoeding is maximaal het bedrag zoals vermeld op de polis (veelal € 335). Het verplicht eigen risico is beperkt tot maximaal € 385 per jaar.

Wat is niet verzekerd?

 • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom stellen we eisen aan onze zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen. Als deze hier niet aan voldoen, worden de kosten niet vergoed. In de voorwaarden leest u welke eisen dit zijn.

Extra informatie

Voor alternatieve zorg hebben we zorgverleners aangewezen. U vindt deze zorgverleners in de Zorgzoeker.

Afspraken met zorgverleners

Voor fysiotherapie, oefentherapie en  oedeemtherapie hebben we afspraken gemaakt met zorgverleners. Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig worden vergoed in de Zorgzoeker.

Extra informatie

Gaat u voor fysiotherapie, oefentherapie of oedeemtherapie naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraak hebben, dan vergoeden we maximaal 80% van het tarief dat we hebben afgesproken met de gecontracteerde zorgverleners (gemiddeld gecontracteerd tarief).

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Voor mindfulness heeft u een verwijzing nodig. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet maandelijks premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Betalen kan via een automatische incasso.

Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via www.vgz.nl. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.