Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat Univé Modules Fysio, Tand, Buitenland, Alternatief en Tand Ongevallen voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.unive.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. De verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit en welke onderdelen u verzekert. Deze onderdelen zijn groen.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht. Hieronder leest u welke vergoedingen u kunt kiezen.
 

Keuze: fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (Cesar/Mensendieck) en oedeemtherapie vergoeden we tot een maximaal aantal behandelingen. U kunt kiezen uit twee opties:
 

  • Fysio 9: maximaal 9 behandelingen per jaar;
  • Fysio 18: maximaal 18 behandelingen per jaar. Voor manuele therapie maximaal 9 behandelingen per indicatie per jaar. Deze behandelingen maken onderdeel uit van het maximum aantal behandelingen per jaar.

Keuze: alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals homeopathie, alternatieve beweegzorg en psychosociale zorg, en alternatieve geneesmiddelen worden vergoed tot een maximaal bedrag per jaar. Voor behandelingen geldt een vergoeding van maximaal € 45 per dag. U kunt kiezen uit twee opties:
 

  • Alternatief 250: maximaal € 250 per jaar;
  • Alternatief 500: maximaal € 500 per jaar.

Keuze: tandarts

75% van elke rekening voor tandartskosten wordt vergoed tot een maximaal bedrag per jaar. Hieronder valt onder andere de periodieke controle bij de tandarts, gebitsreiniging, wortelkanaalbehandeling, kronen en bruggen en de eigen bijdrage voor een volledige gebitsprothese. U kunt kiezen uit twee opties:
 

  • Tand 250: vergoeding van maximaal € 250 per jaar;
  • Tand 500: vergoeding van maximaal € 500 per jaar.

Keuze: spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland wordt, als aanvulling op de basisverzekering, volledig vergoed. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen. U kunt kiezen uit twee opties:

- Buitenland Europa
- Buitenland Wereld

Extra informatie

Onder deze vergoeding valt ook volledige vergoeding voor medisch noodzakelijk vervoer in het buitenland of na uw overlijden het vervoer van uw stoffelijk overschot naar Nederland (repatiëringskosten).

Hieronder valt vervoer per ambulance, vliegtuig of begrafenisondernemer, kosten van medische begeleiding, communicatiekosten en de kosten van het toezenden van geneesmiddelen.

Keuze: tandarts na een ongeval

Tandartskosten na een ongeval vergoeden we tot maximaal € 10.000 per ongeval.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
  • De wettelijke eigen bijdragen en het wettelijk eigen risico zijn niet verzekerd. Behalve als we in de polisvoorwaarden specifiek vermelden dat de eigen bijdrage voor bepaalde zorg wel is verzekerd.
  • Voor de Tand Ongevallen gelden meer uitsluitingen. Niet verzekerd zijn onder andere: behandeling in het buitenland en orthodontie na een ongeval, en kosten als gevolg van grove schuld, opzet en gebruik van alcohol.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom stellen we eisen aan onze zorgverleners en geneesmiddelen. Als deze hier niet aan voldoen, worden de kosten niet vergoed. In de voorwaarden leest u welke eisen dit zijn.

Afspraken met zorgverleners

Voor fysiotherapie, oefentherapie en oedeemtherapie hebben we afspraken gemaakt met zorgverleners. Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig worden vergoed in Vergelijk en Kies.

Extra informatie

Gaat u voor fysiotherapie, oefentherapie of oedeemtherapie naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraak hebben, dan vergoeden we maximaal 80% van het tarief dat we hebben afgesproken met de gecontracteerde zorgverleners (gemiddeld gecontracteerd tarief).

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. U heeft toestemming nodig voor tandartskosten als gevolg van een ongeval. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via www.unive.nl. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.