Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de Standaard AV van Stad Holland Zorgverzekeraar voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.stadholland.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele therapie vergoeden we tot maximaal 12 behandelingen, waarvan manuele therapie maximaal 9 behandelingen per jaar.

Oefentherapie (Cesar/Mensendieck) vergoeden we tot maximaal 20 behandelingen per jaar.

Brillen en contactlenzen

Brillen/contactlenzen op sterkte vergoeden we vanaf een dioptrie van 6, tot maximaal € 35,- per glas/lens, per 2 kalenderjaren.

Voor meeverzekerde kinderen tot 18 jaar maximaal € 70,- per kalenderjaar.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals chiropractie en acupunctuur worden vergoed tot maximaal € 450,- per jaar. Maximaal € 25,- per behandeldag.

Homeopathie wordt vergoed tot maximaal € 350,- per jaar. Maximaal € 35,- per behandeldag.

Homeopathische geneesmiddelen worden voor 100% vergoed, mits wordt voldaan aan de vergoedingsvoorwaarden.

Extra informatie

Uitgebreide informatie vindt u hier.

Tandarts

100% voor consulten (C-codes), vullingen (V-codes), trekken van tanden en kiezen (H-codes) en verdovingen (A-codes) en 75% voor de overige behandelingen bij de tandarts wordt vergoed tot maximaal € 250,- per jaar.

Orthodontie

Vergoeding van 75%, tot maximaal € 685,- per persoon. Dit is een maximumbedrag per persoon voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Extra informatie

Niet vergoed wordt:

  • niet nagekomen afspraak door verzekerde;
  • vervangen/reparatie van apparatuur na onzorgvuldig gebruik;
  • documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur (F611A, F611B en F611C).

Spoedeisende zorg in het buitenland

Als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf (vakanties) binnen Europa.

Extra informatie

  • spoedeisende tandheelkundige hulp. NB: defnitieve kronen en/of bruggen dan wel  geheel nieuwe prothesen worden niet vergoed;
  • medische hulpverlening door de alarmcentrale SOS International;
  • vervoer stoffelijk overschot van een verzekerde naar Nederland;
  • het organiseren en het toezenden van medicijnen en hulpmiddelen.


Uitgebreide informatie vindt u hier.

 

Bevalling en kraamzorg

Vergoeding van 50% van de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg.

Extra informatie

Ook ontvangt u een kraampakket.

Voetzorg

Voor podotherapie vergoeding van maximaal € 27,50 per behandeldatum. Maximaal 6 behandelingen per jaar. 

Voor steunzolen vergoeding van 50%, maximaal € 55,- per jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

In de Standaard AV wordt bij een aantal vergoedingen vermeld dat de totale vergoeding per verzekerde eenmaal wordt toegekend gedurende de gehele periode dat u bij ons verzekerd bent. Bij een eventuele onderbreking of wijziging van de aanvullende verzekering tellen vergoedingen die u in het verleden van Stad Holland heeft ontvangen mee voor de bepaling van de hoogte van vergoedingen uit de nieuwe aanvullende verzekering.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Wachttijd

Soms geldt er een wachttijd vanaf de start van de verzekering. Tijdens de wachttijd, krijg u geen vergoeding voor bepaalde zorg.

Dit geldt voor orthodontie voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Om in aanmerking te komen voor vergoeding moeten zij minstens 12 maanden aanvullend verzekerd zijn bij Stad Holland voor orthodontie. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt binnen Nederland, tenzij anders vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Mijn Stad Holland, via het contactformulier op onze website, telefonisch, per post of via uw tussenpersoon. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.

Stad Holland Zorgverzekeraar
Postbus 295
3100 AG Schiedam
Telefoon: (010) 2 466 480
www.stadholland.nl