Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de AV Zorg Royaal van Stad Holland Zorgverzekeraar voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. U vindt de volledige polisvoorwaarden in het vergoedingenoverzicht in Mijn Stad Holland.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.stadholland.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. 

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele therapie vergoeden we tot maximaal 36 behandelingen, waarvan manuele therapie maximaal 18 behandelingen per jaar.

Oefentherapie (Cesar/Mensendieck) vergoeden we tot maximaal 36 behandelingen per jaar.

Brillen en contactlenzen

Brillen/contactlenzen op sterkte vergoeden we vanaf een dioptrie van 4 per glas/lens, tot maximaal € 460,- per 3 kalenderjaren.

Extra informatie

Er bestaat recht op vergoeding van één paar brillenglazen (inclusief montuur) of contactlenzen per 3 kalenderjaren.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals chiropractie, homeopathie en acupunctuur worden vergoed tot maximaal € 1.250,- per jaar.

Tandarts

Veel tandartskosten worden vergoed. Hieronder valt onder andere de periodieke controle bij de tandarts, gebitsreiniging, wortelkanaalbehandeling en de meest voorkomende vullingen.

Extra informatie

Uitgebreide informatie vindt u in het vergoedingenoverzicht.

Orthodontie

100%. Voor Invisalign en linguale apparatuur geldt een maximumvergoeding van € 1.700,- voor de duur van de verzekering. 

Extra informatie

Niet vergoed wordt:
• niet nagekomen afspraak door verzekerde;
• vervangen/reparatie van apparatuur na onzorgvuldig gebruik.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf (vakanties) binnen en buiten Europa.

Extra informatie

  • spoedeisende tandheelkundige hulp. NB: defnitieve kronen en/of bruggen dan wel geheel nieuwe prothesen worden niet vergoed;
  • medische hulpverlening door de alarmcentrale SOS International;
  • vervoer stoffelijk overschot van een verzekerde naar Nederland;
  • het organiseren en het toezenden van medicijnen en hulpmiddelen. 

Bevalling en kraamzorg

Vergoeding van 100% van de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg en voor bevallen in het ziekenhuis of in een geboortecentrum zonder medische noodzaak.

Extra informatie

Ook ontvangt u een kraampakket en bestaat er een vergoeding voor advies en voorlichting door een lactatiekundige van maximaal € 100,- voor de duur van de verzekering. 

Voetzorg

Voor pedicurebehandelingen (bij diabetes) vergoeding van 75%, maximaal € 15,- per behandeldatum. Maximaal 6 behandelingen per jaar. 

Voor podotherapie vergoeding van 100%. 

Voor steunzolen vergoeding van 100%.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

In de AV Zorg Royaal wordt bij een aantal vergoedingen vermeld dat de totale vergoeding per verzekerde eenmaal wordt toegekend gedurende de gehele periode dat u bij ons verzekerd bent. Bij een eventuele onderbreking of wijziging van de aanvullende verzekering tellen vergoedingen die u in het verleden van Stad Holland heeft ontvangen mee voor de bepaling van de hoogte van vergoedingen uit de nieuwe aanvullende verzekering.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Zie de het vergoedingenoverzicht voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt binnen Nederland, tenzij anders vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Mijn Stad Holland, via het contactformulier op onze website, telefonisch, per post of via uw tussenpersoon. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.

Stad Holland Zorgverzekeraar
Postbus 295
3100 AG Schiedam
Telefoon: (010) 2 466 480
www.stadholland.nl