Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de aanvullende verzekering Top van Salland Zorgverzekeringen voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.salland.nl

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck), oedeemtherapie/manuele therapie vergoeden we tot maximaal 25 behandelingen, waarvan maximaal 9 manuele therapie.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

Ook littekenbehandeling, psychosomatische fysiotherapie en oefentherapie, geriatrische fysiotherapie, geriatrische oefentherapie, bekkenfysiotherapie, bekkenoefentherapie, lymfedrainage, kinderfysiotherapie en kinderoefentherapie vallen hieronder.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte vergoeden we: 1 bril per kalenderjaar bij Specsavers of maximaal € 150,- per 2 kalenderjaren.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen en alternatieve geneesmiddelen, zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur worden vergoed tot maximaal € 500,- per jaar. Maximaal € 40,-per behandeldag.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 6 maanden. Buiten EU-, EER- en verdragslanden vergoeden we maximaal € 20.000,- per kalenderjaar.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen vergoed: anticonceptiepil, hormoonpleister, hormoonstaafje, hormoonring, vaginale ring, prikpil, (koper)spiraaltje, pessarium.

Sportmedisch advies

Vergoeding voor advies van een sportarts. Sportmedisch onderzoek en (sportblessure)consulten: maximaal € 250,- per kalenderjaar.

Mammaprint

100% vergoeding van de Mammaprint: een onderzoek dat uitsluitsel kan geven over hoe agressief een borsttumor is.

Beweegprogramma

Vergoeding van één beweegprogramma per jaar voor het ontwikkelen van een gezonde en actieve leefstijl.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. In onze zorgzoeker ziet u de zorgverleners bij wie u terecht kunt.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal zorgverleners. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U betaalt de premie maandelijks. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen:

  • per e-mail naar info@salland.nl
  • via Mijn Salland
  • per post naar: Salland Zorgverzekeringen, Polisadministratie, Antwoordnummer 30, 7400 VB Deventer

U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.