Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de aanvullende verzekering Jongeren PZP van de Politie Zorgpolis voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende verzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.pzp.nl

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie en oefentherapie (cesar/mensendieck) vergoeden we tot maximaal € 250,- voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Brillen en contactlenzen

Voor brillen, contactlenzen op sterkte of ooglaserbehandelingen vergoeden we maximaal € 100,- per drie jaar.

Alternatieve zorg

Alternatieve en psychosociale behandelingen, zoals osteopathie, chiropractie en acupunctuur, en alternatieve geneesmiddelen worden vergoed tot maximaal € 200,- per jaar. Maximaal € 30,- per behandeldag.

Tandarts

75% van elke rekening voor tandartskosten wordt vergoed, tot maximaal € 450,- per jaar. Controles worden voor 100% vergoed.

Orthodontie

Orthodontie tot 22 jaar: vergoeding van 80% van elke rekening, tot maximaal € 2.045,- per persoon (eenmalig voor de hele verzekeringsduur).

Orthodontie vanaf 22 jaar: vergoeding van 80% van elke rekening, tot maximaal € 345,- per persoon (eenmalig voor de hele verzekeringsduur).

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Buiten EU-, EER- en verdragslanden vergoeden we maximaal het dubbele van wat de zorg in Nederland zou kosten.

Extra informatie

Bij spoedeisende zorg in het buitenland vergoeden we 100% van de repatriëring van een zieke verzekerde. Een tandheelkundige behandeling vergoeden we voor maximaal € 275,- per jaar.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen vergoed tot maximaal € 200,- per jaar.

Extra informatie

We vergoeden niet alle merken anticonceptiemiddelen helemaal. Voor sommige middelen betaalt u een eigen bijdrage. Vraag aan uw verzekeraar of de anticonceptie van het merk van uw keuze wordt vergoed.

Reisvaccinaties

Vaccinaties voor reizen naar het buitenland worden vergoed voor 100%. Hieronder vallen consulten, injecties en pillen.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. Hier leest u onze kwaliteitseisen.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan krijgt u een vergoeding van maximaal 100% van het tarief dat met gecontracteerde zorgverleners is afgesproken. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze Zorgvinder.

Toestemming of verwijzing

Soms hebt u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Hebt u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Dit geldt niet voor de vergoedingen op deze kaart. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar betaalt.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Mijn PZP, per e-mail of per post. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar. U vindt onze contactgegevens op www.pzp.nl.