Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de AV Royaal van OZF voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: ozf.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht. Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie vergoeden wij tot maximaal 27 behandelingen per persoon per kalenderjaar. Hieronder vallen ook maximaal 9 behandelingen manuele therapie per persoon per kalenderjaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal therapeuten.

Brillen en contactlenzen

Wij vergoeden maximaal € 200,- per persoon per 2 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen samen.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen en alternatieve geneesmiddelen vergoeden wij samen tot maximaal € 550,- per persoon per kalenderjaar. Voor de behandelingen geldt daarnaast een maximum van € 40,- per dag.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen hormonale anticonceptiva en spiraaltjes (IUD's) bij een gecontracteerde apotheek vergoed. Wij hebben een contract met een ruim aantal apotheken.

Extra informatie

We vergoeden niet alle merken anticonceptiemiddelen volledig. Voor sommige middelen betaalt u een eigen bijdrage. Vraag aan uw verzekeraar of de anticonceptie van het merk van uw keuze wordt vergoed.

Bevalling en kraamzorg

Vergoeding 100% van de wettelijke eigen bijdrage van € 4,40 per uur per zwangerschap voor kraamzorg thuis of in een geboortecentrum.

Vergoeding 100% van de wettelijke eigen bijdrage per zwangerschap van de verloskamer bij het bevallen in het ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische noodzaak.

Uitgestelde kraamzorg vergoeden wij tot maximaal € 300,- per zwangerschap.

Verlengde kraamzorg vergoeden wij tot maximaal 5 dagen per zwangerschap tot maximaal € 200,- per dag.

Extra informatie

Ook vergoeden wij (gedeeltelijk): zwangerschapscursus, zelfhulpprogramma "Slimmer Zwanger", kraampakket, lactatiekundige en TENS apparatuur.

Voetzorg

  • podotherapie, podologie en podoposturale therapie: maximaal € 100,- per persoon per kalenderjaar
  • (sport)steunzolen: maximaal € 125,- per persoon per kalenderjaar
  • pedicurezorg diabetische, reumatische of medische voet: maximaal € 150,- per persoon per kalenderjaar en maximaal € 25,- per behandeling

Vergoeding van eigen bijdrage

Wij vergoeden de wettelijke eigen bijdrage voor:

 

  • hoortoestellen: 100% bij Hans Anders of Beter Horen of maximaal € 100,- per toestel bij een andere audicien
  • pruiken: maximaal € 200,- per persoon per kalenderjaar
  • volledige gebitsprothese: 100%

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven. Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet (volledig) vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken met een ruim aantal fysio- en oefentherapeuten. Gaat u naar een therapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. Anticonceptiva vergoeden wij niet bij apotheken waar wij geen afspraken mee hebben.

U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we bij een naturapolis 75% van het gemiddelde tarief dat we hebben afgesproken met de gecontracteerde zorgverleners.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd. Wij vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Extra informatie

Dit geldt niet voor de vergoeding van spoedeisende zorg in het buitenland. Deze vult de vergoeding tot Nederlands tarief uit de basisverzekering juist aan tot kostprijs.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering beëindigen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen per post: schrijf naar: Zorgverzekeraar OZF, Postbus 94, 7550 AB Hengelo, via het contactformulier op onze website of via mijn OZF. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.