Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat Aanvullende verzekering 2 van National Academic voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.na.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. 

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie/manuele therapie vergoeden we tot maximaal 20 behandelingen.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte vergoeden we tot maximaal € 30,- per 2 kalenderjaren.

Alternatieve zorg

Homeopatische en antroposofische geneesmiddelen en alternatieve behandelingen, zoals homeopathie en acupunctuur, worden vergoed tot 100% van elke rekening, maximaal € 500,- per jaar. Maximaal € 50,- per behandeling

Extra informatie

Maakt u gebruik van alternatieve geneeswijzen? U vindt de aanbieders van alternatieve geneeswijzen in onze zorgzoeker.

Orthodontie

Kinderen tot 18 jaar: vergoeding van 80% van elke rekening.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen. 

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen anticonceptiemiddelen 100% vergoed.

Extra informatie

Voor sommige middelen betaalt u een eigen bijdrage.

Bevalling en kraamzorg

Vergoeding van 100% van de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg thuis, in een geboortecentrum of in een ziekenhuis.

Vergoeding van 50% van de wettelijke eigen bijdrage voor bevallen in het ziekenhuis of in een geboortecentrum zonder medische noodzaak.

Extra informatie

Ook wordt vergoed: kraampakket

Voetzorg

Bij pedicurebehandelingen (diabetes) en podotherapie: vergoeding van 100% van elke
rekening tot maximaal € 70,- per jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. Als wij kwaliteitseisen stellen, kunt u deze vinden in de polisvoorwaarden.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal zorgverleners. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we maximaal 80% van het gemiddelde gecontracteerde tarief.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding.Dit geldt niet voor de vergoedingen op deze kaart. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Er zijn een aantal uitzonderingen waarvoor u alleen in Nederland verzekerd bent. Op deze kaart is dat alternatieve zorg. De andere uitzonderingen staan in de polisvoorwaarden.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt schriftelijk of per e-mail opzeggen. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar. U vindt hier onze contactgegevens.