Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat Metaal Extra Pakket van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. 

Extra informatie

Het Metaal Extra Pakket is een gratis aanvullende verzekering voor de hoofdverzekerde die minimaal een basisverzekering afsluit. Hierbij kan een andere aanvullende verzekering afgesloten worden.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie/manuele therapie vergoeden we tot maximaal 3 behandelingen.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Mantelzorg

Vervanging mantelzorger: maximaal 15 dagen per jaar.

Extra informatie

De zorg moet worden geleverd door Handen-in-Huis (Stichting Mantelzorgvervanging Nederland in Bunnik).

Huishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning bij uitval partner. Maximaal €  20 per uur voor kinderen tot en met 12 jaar. Maximaal 20 uur.

Extra informatie

De zorg wordt door uw leidinggevende of personeelsfunctionaris bij Aevitae aangevraagd.

Taxivervoer woon-werk

Wij vergoeden mximaal € 250 voor taxivervoer tussen de woon- of verblijfplaats van de verzekerde en de werklocatie voor zover vervoer per openbaar vervoer of eigen auto wegens medische redenen niet mogelijk is.

Extra informatie

Het vervoer wordt uitgevoerd door een vervoerder met wie de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten en opverwijzing van de bedrijfsarts.

De aanvraag dient vergezeld te gaan van een verklaring van de bedrijfsarts waaruit blijkt dat vervoer per openbaar vervoer of eigen auto niet mogelijk is in verband met een ernstige beperking van de mobiliteit.

Arbeidsgerelateerde psychologische hulp

Maximaal €  500 per persoon per kalenderjaar voor arbeidsgerelateerde psychologische hulp.

Extra informatie

De psychologische zorg moet worden verleend door Cenzo, HSK, Mind at Work, PSION, Koers Bedrijfspsychologie, Shared Ambition, Skils of SpecialistenNet Psychologie.
Er moet sprake zijn van arbeidsgerelateerde klachten.
De zorg is op individuele basis, of wordt gegeven via een groepstraining.
 

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

Voor het Metaal Extra Pakket brengen wij geen premie in rekening.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of per post naar Aevitae, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.