Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de Collectief Aanvullend 2 van Menzis voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: menzis.nl

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie / manuele therapie vergoeden we tot maximaal 18 behandelingen per jaar. Manuele therapie krijgt u per indicatie vergoed tot maximaal 9 behandelingen. Deze behandelingen maken onderdeel uit van het vermelde maximum per jaar.

Wij streven naar afspraken met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte vergoeden we tot maximaal € 75 per 2 jaar.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen en geneesmiddelen, zoals homeopathie, chiropractieen en acupunctuur worden vergoed tot maximaal € 450 per jaar. Behandelingen: maximaal € 40 per behandeldag. Alternatieve geneesmiddelen: 100%.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen. 

Voetzorg

Bij pedicurebehandelingen, podotherapie, podologie en orthopedische steunzolen: maximaal € 100 per jaar.

Extra informatie

Pedicurezorg wordt alleen vergoed bij bepaalde aandoeningen (zoals reumatoïde artritis) en er is een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Wilt u weten welke aandoeningen dat zijn? Kijkt u dan op menzis.nl/voetzorg.

Vergoeding van eigen bijdrage

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage basisverzekering. Geneesmiddelen: maximaal € 250 per jaar.

Preventie

Preventieve zorg, consulten, cursussen of trainingen worden vergoedt. Hieronder vallen: 

  • Griepvaccinatie
  • EHBO- en reanimatiecursussen
  • Gezondheidscursussen
  • Overgangsconsulent
  • Stoppen-met-rokencursus
  • Valpreventietraining
  • Gewichtsconsulent
  • Zwangerschapscursussen

We vergoeden voor alle bovengenoemde onderdelen samen maximaal € 200 per jaar.

Huidzorg

Vergoeding voor huidzorg. Acne behandelingen 100% van elke rekening tot maximaal € 250 per jaar. Camouflagetherapie 100% van elke rekening tot maximaal € 250 per jaar. Epilatie 80% van elke rekening  tot maximaal € 300 per jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. In de polisvoorwaarden leest u per vergoeding welke kwaliteitseisen dit zijn.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal zorgaanbieders. Gaat u naar een fysiotherapeut, ergotherapeut of diëtist waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgvinder.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten, ergotherapeuten of diëtisten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we 75% van de rekening.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een voorschrift of verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Dit geldt voor pedicurezorg (bij bepaalde aandoeningen), behandelingen door een fysiotherapeut of diëtist buiten de praktijk, acnebehandeling, sterilisatie (man/vrouw) en pruiken. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

U bent in Nederland verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen per brief of per e-mail. Postbus 75000, 7500 KC Enschede of via menzis.nl/contact. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.