Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat Just Live van Just voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.just.nl

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
[Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.]

Fysiotherapie

Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar vergoeden we tot maximaal 4 behandelingen per jaar

Fysiotherapie en/of oefentherapie vanaf 18 jaar bij een ongeval  vergoeden we tot maximaal 16 behandelingen per ongeval

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

bij een gecontracteerde zorgverlener voor ongevallenzorg wordt 100% van het afgesproken tarief vergoed; bij een niet-gecontracteerde zorgverlener is er geen vergoeding

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. [Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.] [Buiten EU-, EER- en verdragslanden vergoeden we maximaal het dubbele van wat de zorg in Nederland zou kosten.]

Extra informatie

Wij vergoeden de repatriëring van een zieke verzekerde voor 100%. Spoedeisende mondzorg in het buitenland vergoeden we voor maximaal € 275,- per jaar.

Tandarts na een ongeval

Tandartskosten na een ongeval wordt vergoed tot maximaal € 10.000,- per ongeval. Orthodontie na een ongeval wordt niet vergoed.

Bevalling en kraamzorg

We vergoeden 12 uur couveuse nazorg. Extra kraamzorg bij medische noodzaak wordt 4 dagen vergoed en er is vergoeding voor 6 uur kraamzorg na ziekenhuisopname

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. Hier leest u onze kwaliteitseisen.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we deze kosten niet. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgvinder.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
U ontvangt het polisblad, rekeningen en declaratieoverzichten alleen digitaal. U kunt rekeningen niet per post opsturen. Dit kan alleen digitaal.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar betaalt. U betaalt via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. Heeft u geen basisverzekering bij ons? Dan betaalt u een hogere premie voor de aanvullende zorgverzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december 2018 uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via mijncz.nl of via de website. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.