Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat IZA Extra Zorg 2 voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.iza.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Voor verzekerden jonger dan 18 jaar vergoeden we bij niet-chronische aandoeningen voor fysiotherapie, oefentherapie (Cesar/Mensendieck) en oedeemtherapie samen tot maximaal 24 behandelingen per jaar.

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder vergoeden we bij niet-chronische aandoeningen maximaal 24 behandelingen per jaar. Bij chronische aandoeningen vergoeden we maximaal 20 behandelingen per aandoening.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Brillen en contactlenzen

We vergoeden de kosten van:

  • de aanschaf van contaclenzen en/of brillen op sterkte en de kosten van de aanmeting, en/of;
  • voor verzekerden jonger dan 18 jaar: vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor brillenglazen, en/of;

  • voor verzekerden van 17 jaar en ouder: de kosten van een ooglaserbehandeling of lensimplantatie, of de meerkosten van een multifocale of torische lens bij een staaroperatie.

Voor verzekerden van 17 jaar en ouder vergoeden we voor alle kosten samen maximaal € 100 per 2 jaar. Voor verzekerden tot en met 16 jaar vergoeden we voor alle kosten samen maximaal € 100 per jaar.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals homeopathie, acupunctuur, alternatieve beweegzorg, psychosociale zorg en alternatieve geneesmiddelen worden vergoed tot maximaal € 450 per jaar. Voor de behandelingen geldt een vergoeding van maximaal € 45 per dag.

Orthodontie

Voor verzekerden jonger dan 18 jaar wordt orthodontische zorg volledig vergoed, tot maximaal € 1.500 voor de hele looptijd van de aanvullende verzekering.

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt een vergoeding tot maximaal € 500 voor de hele looptijd van de aanvullende verzekering.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland worden, als aanvulling op de basisverzekering, volledig vergoed. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Reisvaccinaties

Vaccinaties voor reizen naar het buitenland worden vergoed voor 100% van elke rekening bij de organisaties Reisprik en Thuisvaccinatie. Hieronder vallen consulten, injecties en pillen.

Mantelzorg

Vervanging van de mantelzorger: maximaal 7 dagen per jaar. Mantelzorgmakelaar die regeltaken overneemt: maximaal € 500 per jaar. Daarnaast wordt vergoed: verblijf in een herstellingsoord of zorghotel van maximaal 6 weken per jaar vergoed voor een verzekerde die wordt verzorgd als de mantelzorger overbelast is of tijdelijk uitvalt en er geen andere opvang thuis mogelijk is.

Gezondheidscheck

Een integrale medische gezondheidstest wordt vergoed tot maximaal € 200 per 2 jaar. Dit is inclusief schriftelijke eindrapportage met een advies en de uitslag van de onderzoeken. U heeft geen recht op vergoeding van kosten voor een total bodyscan.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom stellen we eisen aan onze zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen. Als deze hier niet aan voldoen, worden de kosten niet vergoed. In de voorwaarden leest u welke eisen dit zijn.

Afspraken met zorgverleners

Voor fysiotherapie, oefentherapie en oedeemtherapie hebben we afspraken gemaakt met zorgverleners. Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig worden vergoed in Vergelijk en Kies.

Extra informatie

Gaat u voor fysiotherapie, oefentherapie of oedeemtherapie naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraak hebben, dan gelden de maximumbedragen per behandeling zoals vermeld op onze website.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. In sommige gevallen heeft u voor fysiotherapie, oefentherapie en oedeemtherapie een verwijzing en onze toestemming nodig. Ook voor een mantelzorgmakelaar heeft u een verwijzing nodig. Voor orthodontie heeft u in sommige gevallen vooraf onze toestemming nodig. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via www.iza.nl. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.