Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat IZA Extra Zorg 1 voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.iza.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Voor verzekerden jonger dan 18 jaar vergoeden we bij niet-chronische aandoeningen voor fysiotherapie, oefentherapie (Cesar/Mensendieck) en oedeemtherapie samen tot maximaal 18 behandelingen per jaar.

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder vergoeden we bij niet-chronische aandoeningen maximaal 12 behandelingen per jaar. Bij chronische aandoeningen vergoeden we maximaal 20 behandelingen per aandoening.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals homeopathie, acupunctuur, alternatieve beweegzorg, psychosociale zorg en alternatieve geneesmiddelen worden vergoed tot maximaal € 250 per jaar. Voor de behandelingen geldt een vergoeding van maximaal € 45 per dag.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland worden, als aanvulling op de basisverzekering, volledig vergoed. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Reisvaccinaties

Vaccinaties voor reizen naar het buitenland worden vergoed voor 100% van elke rekening bij de organisaties Reisprik en Thuisvaccinatie. Hieronder vallen consulten, injecties en pillen.

Voetzorg

Vergoeding tot maximaal € 125 bij voetbehandelingen door pedicure of podotherapeut bij voetafwijkingen, reuma en diabetes.

Mantelzorg

Vervanging mantelzorger: maximaal 5 dagen per jaar. Mantelzorgmakelaar die regeltaken overneemt: maximaal € 250 per jaar. Daarnaast wordt een tijdelijk verblijf in een herstellingsoord (gedeeltelijk) vergoed als de mantelzorger overbelast is of tijdelijk wegvalt en er geen andere opvang thuis mogelijk is.

Gezondheidscheck

Een integrale medische gezondheidstest wordt vergoed tot maximaal € 200 per 2 jaar. Dit is inclusief schriftelijke eindrapportage met een advies en de uitslag van de onderzoeken. U heeft geen recht op vergoeding van kosten voor een total bodyscan.

Huidbehandelingen

Vergoeding van de kosten van:
 

  • behandeling van ernstige vorm van acne en acnelittekens in het gezicht tot maximaal 15 behandelingen per jaar. Maximaal € 26 per behandeling;
  • behandeling en benodigde middelen van zichtbare aandoeningen in het gelaat en/of hals tot maximaal € 200 per jaar;
  • behandeling gericht op het definitief verwijderen van extreme haargroei in het gelaat van een vrouw tot maximaal € 600 voor de hele looptijd van de aanvullende verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom stellen we eisen aan onze zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen. Als deze hier niet aan voldoen, worden de kosten niet vergoed. In de voorwaarden leest u welke eisen dit zijn.

Afspraken met zorgverleners

Voor fysiotherapie, oefentherapie en oedeemtherapie hebben we afspraken gemaakt met zorgverleners. Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig worden vergoed in Vergelijk en Kies.

Extra informatie

Gaat u voor fysiotherapie, oefentherapie of oedeemtherapie naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraak hebben, dan gelden de maximumbedragen per behandeling zoals vermeld op onze website.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. In sommige gevallen heeft u voor fysiotherapie, oefentherapie en oedeemtherapie een verwijzing en onze toestemming nodig. Ook voor een mantelzorgmakelaar heeft u een verwijzing nodig. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via www.iza.nl. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.