Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat IZA Classic Comfort voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.iza.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Bij chronische aandoeningen vergoeden we de eerste 20 behandelingen per aandoening. Bij niet-chronische aandoeningen vergoeden we maximaal 14 behandelingen per aandoening per jaar.  

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Brillen en contactlenzen

Wij vergoeden de kosten van:

  • de aanschaf van een bril of contactlezen op sterkte (met een sterkte van minimaal 0,25 dioptrie), en/of;
  • de kosten van een ooglaserbehandeling of lensimplantatie, of de meerkosten van een multifocale of torische lens bij een staaroperatie.

We vergoeden voor deze kosten samen maximaal € 186 per 2 jaar.

Extra informatie

De ‘dioptrie’ beschrijft de sterkte van de bril of lens.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals homeopathie, acupunctuur, alternatieve beweegzorg, psychosociale zorg en alternatieve geneesmiddelen worden vergoed tot maximaal € 290 per jaar. Voor de behandelingen geldt een vergoeding van maximaal € 29 per dag.

Voor chiropractie en osteopathie hanteren wij voor elk apart eenzelfde vergoeding.

Tandarts

Algemene tandartskosten vergoeden we voor 80% van de kosten. Hieronder valt onder andere de (half) jaarlijkse controle, het vullen van een gaatje of het trekken van een kies. Voor preventieve mondzorg geldt dit ook, tot een bedrag van maximaal € 150 per jaar, voor tandvleesbehandelingen 80% tot een bedrag van maximaal € 325 per per jaar.

In de voorwaarden leest u om welke handelingen het gaat.

Extra informatie

De kosten van gebitsreiniging vergoeden wij tot maximaal 60 minuten per jaar.

Orthodontie

Voor verzekerden vanaf 18 jaar vergoeden we 80% van de rekeningen voor orthodontische zorg tot maximaal € 300 voor de hele looptijd van de verzekering. 

Bij noodzakelijke behandelingen (na onze toestemming) als gevolg van orthodontische afwijkingen door recent trauma, chirurgische ingreep of geretineerde frontelementen vergoeden we 80% van de kosten.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, worden als aanvulling op de basisverzekering volledig vergoed. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

 

 

Voetzorg

Voetbehandelingen (bij reuma en diabetes) en podotherapie vergoeden we tot maximaal € 115 per jaar.

Gezondheidscheck

Een integrale medische gezondheidstest wordt tot maximaal € 200 vergoed per twee jaar. Dit is inclusief schriftelijke eindrapportage met een advies en de uitslag van de onderzoeken. U heeft geen recht op vergoeding van kosten voor een MRI-, CT-scans en zogenaamde total body scans.

Extra informatie

De gezondheidstest mag uitgebreid worden met: een audiologische screening, fietstest of persoonlijk leefstijlgesprek.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom stellen we eisen aan onze zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen. Als deze hier niet aan voldoen, worden de kosten niet vergoed. In de voorwaarden leest u welke eisen dit zijn.

Afspraken met zorgverleners

Voor fysiotherapie, oefentherapie en oedeemtherapie hebben we afspraken gemaakt met zorgverleners. Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig worden vergoed in Vergelijk en Kies.

Extra informatie

Voor fysiotherapie, oefentherapie en oedeemtherapie is de maximale vergoeding per behandeling afhankelijk van de behandeling. De maximale bedragen per behandeling vindt u op onze website.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Voor sommige orthodontische behandelingen heeft u toestemming nodig. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Extra informatie

De maximale vergoeding per behandeling is afhankelijk van de behandeling. De maximale bedragen per behandeling vindt u op onze website

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via www.iza.nl. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.