Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat IAK Excellent voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: iak.nl

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) vanaf 18 jaar vergoeden we tot maximaal 36 behandelingen.

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) tot 18 jaar vergoeden we volledig.

Extra informatie

Manuele therapie vergoeden we tot maximaal 9 behandelingen.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte vergoeden we tot maximaal € 250 per 3 jaar.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen en alternatieve geneesmiddelen, zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur worden vergoed tot maximaal € 750 per jaar. Maximaal € 40 per dag. 

Tandarts

Tandartskosten tot 18 jaar worden volledig vergoed. Hieronder valt onder andere kronen en bruggen.

Extra informatie

Alleen de kosten van kronen, bruggen, inlays en implantaten, inclusief techniekkosten worden vergoed.

Orthodontie

Orthodontie tot 18 jaar: vergoeding van 100% van elke rekening, tot maximaal € 2500 per persoon. Dit is een maximumbedrag per persoon voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Orthodontie vanaf 22 jaar: vergoeding van 70% van elke rekening, tot maximaal € 1500 per persoon. Dit is een maximumbedrag per persoon voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

 

Extra informatie

LET OP: er geldt een wachttijd van 1 jaar. Dit betekent dat u pas aanspraak kunt maken op vergoeding nadat u een jaar premie hebt betaald.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Vergoeding van eigen bijdrage

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage basisverzekering. Ziekenvervoer: volledig. Hulpmiddelen: pruiken: volledig. Kunstgebit of implantaten: volledig. 

Extra informatie

Geneesmiddelen bij ADHD wordt onder verstaan: methylfenidaat retard, atomoxetine, dexamfetamine en guanfacine.

 

Huidbehandelingen

Huidbehandelingen worden vergoed tot maximaal:

€ 250 per jaar voor acnébehandeling,

€ 200 voor camouflagetherapie, voor de gehele duur van de aanvullende verzekering.

€ 300 per jaar voor elektrische epilatie, IPL- of laserepilatie.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van sommige zorgverleners, geneesmiddelen of hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet (volledig) vergoed. Indien er kwaliteitseisen van toepassing zijn worden deze vermeld in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Een voorbeeld van een kwaliteitseis is dat een zorgverlener aangesloten moet zijn bij een bepaalde beroepsvereniging of dat een geneesmiddel geregistreerd moet zijn. 

Afspraken met zorgverleners

Gaat u naar een behandelaar waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Wachttijd

Soms geldt er een wachttijd vanaf de start van de verzekering. Tijdens de wachttijd krijg u geen vergoeding voor bepaalde zorg. Dit geldt voor de dekking orthodontie. De wachttijd is 1 jaar. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie..

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of jaarlijks betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt telefonisch opzeggen (040 261 18 88) of schriftelijk, bijvoorbeeld via het contactforumlier. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar. Meer contactgegevens vindt u op iak.nl