Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat Aon Asia Extra Uitgebreid voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: iak.nl

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) vergoeden we volledig.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen voor langdurig gebruik op sterkte vergoeden we tot maximaal € 300 per 3 jaar. Contactlenzen voor kortdurend gebruik op sterkte vergoeden we tot maximaal € 65 per kalenderjaar.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur worden vergoed tot maximaal 24 consulten per jaar en maximaal € 75 per behandeldag. Alternatieve geneesmiddelen: volledige vergoeding.

Orthodontie

Orthodontie tot 22 jaar: vergoeding van 100% van elke rekening. 

Orthodontie vanaf 22 jaar: vergoeding van 70% van elke rekening, tot maximaal € 1500 per persoon. Dit is een maximumbedrag per persoon voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

 

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt, tijdens de eerste 12 maanden.

Anticonceptie voor vrouwen

Volledige vergoeding voor vrouwen vanaf 21 jaar.

Vergoeding van eigen bijdrage

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage basisverzekering. Geneesmiddelen: volledig vergoed. Ziekenvervoer: volledig vergoed. Bevalling en kraamzorg: volledig vergoed. Hulpmiddelen: maximaal € 100 per jaar.  Pruik: maximaal € 460 per jaar inclusief de vergoeding vanuit de hoofdverzekering. Hoortoestel: maximaal € 800 inclusief de vergoeding vanuit de hoofdverzekering. Kunstgebit: maximaal € 115 per 5 jaar.  

Huidbehandelingen

Volledige vergoeding voor:

acnétherapie

camouflagetherapie

epilatie

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van sommige zorgverleners, geneesmiddelen of hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet (volledig) vergoed. Indien er kwaliteitseisen van toepassing zijn worden deze vermeld in de polisvoorwaarden.

Extra informatie

Een voorbeeld van een kwaliteitseis is dat een zorgverlener aangesloten moet zijn bij een bepaalde beroepsvereniging of dat een geneesmiddel geregistreerd moet zijn. 

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen van 18 jaar en ouder moet premie betalen. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of jaarlijks betaalt. Betalen kan via automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt telefonisch opzeggen (040 261 18 88) of schriftelijk, bijvoorbeeld via het contactforumlier. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar. Meer contactgegevens vindt u op iak.nl