Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de AV-Top van DSW Zorgverzekeraar voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.dsw.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oedeemtherapie en manuele therapie vergoeden we tot maximaal 27 behandelingen, waarvan manuele therapie maximaal 9 behandelingen per jaar.

Oefentherapie (Cesar/Mensendieck) vergoeden we tot maximaal 36 behandelingen per jaar.

Brillen en contactlenzen

Brillen/contactlenzen op sterkte vergoeden we vanaf een dioptrie van 6, tot maximaal € 35,- per glas/lens, per 2 kalenderjaren.

Voor meeverzekerde kinderen tot 18 jaar maximaal € 70,- per kalenderjaar.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals chiropractie en acupunctuur worden vergoed tot maximaal € 450,- per jaar. Maximaal € 30,- per behandeldag.

Homeopathie wordt vergoed tot maximaal € 350,- per jaar. Maximaal € 35,- per behandeldag.

Homeopathische geneesmiddelen worden voor 100% vergoed, mits wordt voldaan aan de vergoedingsvoorwaarden.

Extra informatie

Uitgebreide informatie vindt u hier

Tandarts

Veel tandartskosten worden vergoed. Hieronder valt onder andere de periodieke controle bij de tandarts, gebitsreiniging, wortelkanaalbehandeling, de meest voorkomende vullingen en kronen en bruggen.

Extra informatie

Uitgebreide informatie vindt u in de polisvoorwaarden

Orthodontie

Kinderen tot 18 jaar: vergoeding van 75% van elke rekening, tot maximaal € 2.000,- per persoon. Dit is een maximumbedrag per kind voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent. Vanaf 18 jaar: vergoeding van 75% van elke rekening, tot maximaal € 1.000,- in totaal voor alle jaren dat u bij ons bent verzekerd. Dit is een maximumbedrag per volwassene voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Extra informatie

Niet vergoed wordt:

  • niet nagekomen afspraak door verzekerde;
  • vervangen/reparatie van apparatuur na onzorgvuldig gebruik;
  • documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur (F611A, F611B en F611C).

Spoedeisende zorg in het buitenland

Als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf (vakanties) binnen en buiten Europa.

Extra informatie

  • spoedeisende tandheelkundige hulp. NB: definitieve kronen en/of bruggen dan wel  geheel nieuwe prothesen worden niet vergoed;
  • medische hulpverlening door de alarmcentrale SOS International;
  • vervoer stoffelijk overschot van een verzekerde naar Nederland;
  • het organiseren en het toezenden van medicijnen en hulpmiddelen.
     

Uitgebreide informatie vindt u hier

Bevalling en kraamzorg

Vergoeding van 100% van de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg en voor bevallen in het ziekenhuis of in een geboortecentrum zonder medische noodzaak tot maximaal € 115,- per bevalling.

Extra informatie

Ook ontvangt u een kraampakket en bestaat er een vergoeding voor advies en voorlichting door een lactatiekundige van maximaal € 100,- voor de duur van de verzekering. 

Voetzorg

Voor pedicurebehandelingen (bij diabetes) vergoeding van 75%, maximaal € 15,- per behandeldatum. Maximaal 6 behandelingen per jaar.

Voor podotherapie vergoeding van maximaal € 27,50 per behandeldatum. Maximaal 6 behandelingen per jaar.

Voor steunzolen vergoeding van 50%, maximaal € 75,- per jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

In de AV-Top wordt bij een aantal vergoedingen vermeld dat de totale vergoeding per verzekerde eenmaal wordt toegekend gedurende de gehele periode dat u bij ons verzekerd bent. Bij een eventuele onderbreking of wijziging van de aanvullende verzekering tellen vergoedingen die u in het verleden van DSW heeft ontvangen mee voor de bepaling van de hoogte van vergoedingen uit de nieuwe aanvullende verzekering.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Wachttijd

Soms geldt er een wachttijd vanaf de start van de verzekering. Tijdens de wachttijd, krijg u geen vergoeding voor bepaalde zorg.

Dit geldt voor orthodontie voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Om in aanmerking te komen voor vergoeding moeten zij minstens 12 maanden aanvullend verzekerd zijn bij DSW voor orthodontie. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt binnen Nederland, tenzij anders vermeld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via MijnDSW, via het contactformulier op onze website, telefonisch of per post. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.

DSW Zorgverzekeraar
Postbus 173
3100 AD Schiedam
Telefoon: 010 - 2 466 466
www.dsw.nl