Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de aanvullende verzekering Extra van De Friesland Zorgverzekeraar voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: defriesland.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie vergoeden we tot maximaal 20 behandelingen, waarvan maximaal 9 behandelingen manuele therapie. 

Wij streven ernaar afspraken te maken met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

Als u een probe nodig heeft voor de behandeling, vergoeden wij hiervoor maximaal € 30,-.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte vergoeden we vanaf een dioptrie van 0,25, tot maximaal € 75,- per drie jaar. 

Extra informatie

De ‘dioptrie’ beschrijft de sterkte van de bril of lens.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur vergoeden we tot maximaal € 400,- per jaar. Maximaal € 40,- per behandeldag.

Antroposofische en homeopathische middelen vergoeden we tot maximaal € 125,- per jaar.

Spoedeisende zorg in het buitenland

We vergoeden de kosten van spoedeisende zorg in een EU-, EER- of verdragsland volledig, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland van korter dan een jaar. 
 

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen vergoed: anticonceptiepil, hormoonstaafje, prikpil,(koper)spiraaltje, pessarium, hormoonpleister, vaginale ring, morning-afterpil.
 

Reisvaccinaties

Voor vaccinaties voor reizen naar het buitenland vergoeden we maximaal € 250,-.  Hieronder vallen consulten, injecties en pillen.

Mantelzorg

Mantelzorgmakelaar die regeltaken overneemt: maximaal € 500,- per jaar. Daarnaast vergoeden we (online) mantelzorgcursussen tot maximaal € 125,- per jaar. 

Sportmedisch advies

Vergoeding voor advies van een sportarts. Sportmedisch advies, sportkeuring: maximaal € 200,- per jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
  • Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom vergoeden we geen kosten van zorgverleners die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen.
Als wij kwaliteitseisen stellen, kunt u deze vinden in de polisvoorwaarden.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysio- en oefentherapeuten. Gaat u naar een fysio- of oefentherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten.  U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze  Zorgzoeker.

Extra informatie

Voor zorg van fysio- en oefentherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we maximaal € 22,- per behandeling voor algemene fysiotherapie en oefentherapie, en maximaal € 32,- per behandeling voor bekkenfysiotherapie, geriatrie fysiotherapie, kinderfysiotherapie, lymfedrainage/oedeemtherapie, manuele therapie en psychosomatische therapie.
 

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt binnen de EU, EER en Zwitserland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Of verhuist u naar het buitenland? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Mijn De Friesland of defriesland.nl, of een brief sturen naar Postbus 270, 8901BB Leeuwarden. U kunt ook langskomen bij een van onze servicepunten of gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.