Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de aanvullende verzekering Instap van De Friesland voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: defriesland.nl.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
 

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland en daarbij horend medisch noodzakelijk vervoer, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt (werelddekking). Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Tandarts na een ongeval

Tandartskosten na een ongeval vergoeden we tot maximaal € 10.000,- per ongeval. 
Orthodontie na een ongeval vergoeden we niet.

 

Reis- en verblijfkosten bij expertisebehandeling in het buitenland

We vergoeden maximaal € 5.000,- voor reis- en verblijfkosten als u van ons toestemming heeft gekregen een behandeling uit de basisverzekering in het buitenland te ondergaan.  

Reis- en verblijfkosten ziekenbezoek

We vergoeden in totaal maximaal € 750,- per opnameperiode. De vergoeding is voor reiskosten bij ziekenbezoek aan een gezinslid en/of verblijfkosten in een gasthuis van het ziekenhuis (bijv. Ronald McDonald-huis).

Extra informatie

Voor reiskosten ziekenbezoek is geen vergoeding in de eerste maand van opname. Voor verblijf is de vergoeding maximaal € 35,- per overnachting.

Verblijf in hospice

Voor het verblijf in een hospice of bijna-thuis-huis vergoeden we maximaal € 30,- per dag.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
  • Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom vergoeden wij geen kosten van zorgverleners die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen. Als wij kwaliteitseisen stellen, kunt u deze vinden in de polisvoorwaarden.
 

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt binnen de EU, EER en Zwitserland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Of verhuist u naar het buitenland? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of een betaalmail. Heeft u een Zelf Bewust Polis? Dan betaalt u altijd via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen. 
 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Mijn De Friesland of defriesland.nl, of een brief sturen naar Postbus 270, 8901BB Leeuwarden. U kunt ook langskomen bij een van onze servicepunten of  gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.