Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de aanvullende verzekering CZ Zorg voor de Zorg van IZZ Zorgverzekering door CZ voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.cz.nl/IZZ

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie en oefentherapie (cesar/mensendieck) vergoeden we tot maximaal 16 behandelingen per jaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Tandarts

Algemene tandartskosten worden vergoed tot maximaal € 200,- per jaar. Hieronder valt onder andere de periodieke controle bij de tandarts, vullen van een gaatje of het trekken van een kies.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen anticonceptiemiddelen volledig vergoed.

Extra informatie

We vergoeden niet alle merken anticonceptiemiddelen helemaal. Voor sommige middelen betaalt u een eigen bijdrage. Vraag aan uw verzekeraar of de anticonceptie van het merk van uw keuze (gedeeltelijk)  wordt vergoed.

Mantelzorg

Vervanging mantelzorger: maximaal 9 dagen per jaar.

Sportmedisch advies

Vergoeding voor advies van een sportarts. Sportmedisch advies: maximaal € 150,- per 2 jaar.

Mindfulness bij burn-out klachten

U kunt gebruikmaken van het E-healthprogramma Minday. Dit bestaat uit: ondersteuning via een app, een telefonische intake en vervolggesprekken met een mindfulnesstrainer. Het programma duurt 8 weken. U krijgt een vergoeding voor de telefonische intake en de vervolggesprekken met de trainer. De kosten voor het installeren van de app vergoeden we niet.

Cursussen

Wij vergoeden voor gezondheidscursussen € 100,- per jaar

Intake arbeidsfysiotherapie

Voor de intake van arbeidsfysiotherapie wordt € 75,- per jaar vergoed

Extra informatie

Naast deze vergoeding verrekenen we voor de intake ook 1 behandeling fysiotherapie

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.
  • Spoedeisende zorg in het buitenland wordt in deze aanvullende verzekering niet vergoed.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. Hier leest u onze kwaliteitseisen.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze Zorgvinder.

Voor de intake van bedrijfsfysiotherapie kunt u naar een aantal aangewezen fysiotherapeuten. U vindt ze op deze lijst  

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we 75% van de rekening tot maximaal 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief.

Toestemming of verwijzing

Soms hebt u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Hebt u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vergoeding van tandartskosten na een ongeval. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Meestal wordt de premie op uw loon ingehouden door de werkgever. Betaalt u de premie rechtstreeks? Dan kunt u kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Hebt u geen basisverzekering bij ons? Dan betaalt u een hogere premie voor de aanvullende zorgverzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Mijn CZ, per e-mail of per post. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar. U vindt onze contactgegevens op www.cz.nl.