Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de aanvullende verzekering SNS Zorg Goed van CZ voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.cz.nl

Wat is een aanvullende zorgverzekering?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie en oefentherapie (cesar/mensendieck) vergoeden we tot maximaal 6 behandelingen per jaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

De screening voorafgaand aan de behandeling vergoeden we volledig.

Tandarts

Mondzorg tot 18 jaar: we vergoeden maximaal € 500,- per jaar voor kronen, bruggen en inlays.

Mondzorg vanaf 18 jaar: we vergoeden maximaal € 200,- per jaar van de wettelijke eigen bijdrage voor een volledig boven- en/of ondergebit.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. De vergoeding is 100% van het gedeclareerde tarief voor zorg buiten Nederland of uw woonland.

Extra informatie

Bij spoedeisende zorg in het buitenland vergoeden we 100% van de toezending van geneesmiddelen en/of hulpmiddelen, medisch advies en repatriëring van een zieke verzekerde. Een tandheelkundige behandeling vergoeden we voor maximaal € 250,- per jaar. Telecommunicatiekosten vergoeden we voor maximaal € 350,- per jaar. Voor het vervoer van een stoffelijk overschot vergoeden we maximaal € 6.000,-.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen vergoed tot maximaal € 200,- per jaar: anticonceptiepil, hormoonpleister, hormoonstaafje, vaginale ring, prikpil, (koper)spiraaltje, pessarium.

Extra informatie

We vergoeden niet alle merken anticonceptiemiddelen helemaal. Voor sommige middelen betaalt u een eigen bijdrage. Vraag aan uw verzekeraar of de anticonceptie van het merk van uw keuze wordt vergoed.

Tandarts na een ongeval

Tandartskosten na een ongeval worden vergoed tot maximaal € 10.000 per ongeval. Orthodontie na een ongeval wordt niet vergoed.

Reisvaccinaties

Vaccinaties voor reizen naar het buitenland worden vergoed voor maximaal € 250,-. Hieronder vallen consulten, injecties, bloedonderzoek en pillen.

Bevalling en kraamzorg

Vergoeding van 100% van de wettelijke eigen bijdrage voor bevallen in het ziekenhuis of in een geboortecentrum zonder medische noodzaak.

Extra informatie

Ook wordt (gedeeltelijk) vergoed: zwangerschapscursus, kraampakket, extra kraamzorg, borstvoedingsadvies en couveuse nazorg.

Mantelzorg

Vervanging mantelzorger: maximaal 14 dagen per jaar. Daarnaast vergoeden we een mantelzorgcusus voor maximaal € 150,- in de gehele periode dat u bij ons verzekerd bent.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er beperkingen op de verzekering?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. Hier leest u onze kwaliteitseisen.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze Zorgvinder.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we 75% van de rekening tot maximaal 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief.

Toestemming of verwijzing

Soms hebt u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Hebt u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vergoeding van tandartskosten na een ongeval. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar geldt mijn verzekering?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik de premie?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Hebt u geen basisverzekering bij ons? Dan betaalt u een hogere premie voor de aanvullende zorgverzekering.

Wanneer begint en stopt de verzekering?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe kan ik de verzekering opzeggen?

U kunt opzeggen via Mijn CZ, per e-mail of per post. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar. U vindt onze contactgegevens op www.cz.nl.