Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de CZ Interventieverzekering TVM medewerker totaal voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden van deze werkgeverszorgverzekering.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende werkgeverszorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.cz.nl/zakelijk

 

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende werkgeverszorgverzekering is een aanvulling op de verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die de basisverzekering niet of niet volledig vergoedt.

Extra informatie

Deze verzekering wordt afgesloten door de werkgever ten behoeve van diens werknemers.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
[Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.]

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Buiten EU-, EER- en verdragslanden vergoeden we maximaal het dubbele van wat de zorg in Nederland zou kosten.

We vergoeden medisch noodzakelijke zorg tijdens werk in het buitenland, het vervoer naar Nederland, het ziekenvervoer naar de plaats van behandeling en verblijf en voeding.

Kosten van vervoer van bloedverwanten naar de plaats van behandeling van de verzekerde, hun verblijf en voeding worden vergoed.

 

Extra informatie

Wij vergoeden alleen de kosten als aanvulling op wat de basisverzekering of aanvullende verzekering van de verzekerde medewerker niet vergoedt.

 

Bedrijfsfysiotherapie

Wij vergoeden bedrijfsfysiotherapie maximaal € 500,- per jaar, indien de zorg geheel of gedeeltelijk op de werkplek plaatsvindt.

Bedrijfspsychologische zorg

Wij vergoeden beperkt bedrijfspsychologische zorg indien de zorg geheel of gedeeltelijk op de werkplek plaatsvindt.

Extra informatie

Niet zijnde geestelijke gezondheidszorg zoals bedoeld in de zorgverzekeringswet.

Preventieve Onderzoeken

Preventieve onderzoeken naar risicofactoren voor aandoeningen die de mogelijkheid tot arbeid belemmeren of beperken indien deze geheel of gedeeltelijk op de werkplek plaatsvinden worden voor 50% vergoed tot maximaal € 100,- per 3 jaar.

Ondersteuning in de thuissituatie

Kosten van huishoudelijke zorg bij ziekte, ongeval of ziekenhuisverblijf van de partner van de verzekerde medewerker wordt vergoed tot maximaal € 100,- per dag met een maximum van € 500,- per jaar.

Re-integratie

Zorg en voorzieningen gericht op het verlagen van de arbeidsbelasting zodat re-integratie in het arbeidsproces mogelijk is, wordt 75% vergoed tot maximaal € 250,- per jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende werkgeverszorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de bedrijfszorg die wij u bieden. U kunt gebruik maken van de zorgverleners die door ons zijn erkend of gecontracteerd.

Extra informatie

U vindt de coor CZ gecontracteerde zorgverleners voor bedrijfszorg in de CZ interventiewijzer

Eigen risico

Voor de vergoeding van medisch noodzakelijk zorg tijdens werk in het buitenland, het vervoer naar Nederland, het ziekenvervoer naar de plaats van behandeling, verblijf en voeding geldt een eigen risico van € 1.000,- per jaar. Deze kosten zijn voor uw eigen rekening.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende werkgeverszorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in de samenstelling van het aantal medewerkers van uw bedrijf?  Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen naar rato van het aantal medewerkers in uw bedrijf. U betaalt de premie vooraf per jaar met mogelijke naverrekening achteraf. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 oktober uw opzegging hebben ontvangen.

Extra informatie

U sluit de verzekering voor minimaal één volledig jaar af.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt schriftelijk opzeggen per e-mail of per post. U vindt de contactgegevens op www.cz.nl/zakelijk