Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de aanvullende verzekering CZ Gemeenten Extra van CZ voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.cz.nl

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie en oefentherapie (cesar/mensendieck) vergoeden we tot maximaal 18 behandelingen per jaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Brillen en contactlenzen

Wij vergoeden voor brillen, lenzen en ooglaseren per twee jaar:
€ 280,- voor ooglaseren of
€ 180,- voor contactlenzen of
€ 280,- voor dubbelfocus glazen of
€ 180,- voor enkelfocus glazen en € 70,- voor het montuur (als deze samen met de glazen is gekocht en als deze glazen ook worden vergoed).

Alternatieve zorg

Alternatieve en psychosociale behandelingen, zoals osteopathie, homeopathie en acupunctuur, en alternatieve geneesmiddelen worden vergoed tot maximaal € 200,- per jaar. Maximaal € 40,- per behandeldag.

Tandarts

We vergoeden maximaal € 570,- per jaar voor alle mondzorg samen. Kronen, bruggen, inlays en implantaten vergoeden we voor 75%. Overige mondzorg vergoeden we voor 100%.

Orthodontie

Orthodontie tot 22 jaar: vergoeding van 100% van elke rekening, tot maximaal € 2.045,- per persoon (eenmalig voor de hele verzekeringsduur).

Orthodontie vanaf 22 jaar: vergoeding van 100% van elke rekening, tot maximaal € 345,- per persoon (eenmalig voor de hele verzekeringsduur).

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen. Buiten EU-, EER- en verdragslanden vergoeden we maximaal het dubbele van wat de zorg in Nederland zou kosten.

Extra informatie

Wij vergoeden de repatriëring van een zieke verzekerde voor 100%. Spoedeisende mondzorg in het buitenland vergoeden we voor maximaal € 275,- per jaar.

Tandarts na een ongeval

Tandartskosten na een ongeval vergoeden we tot maximaal € 10.000 per ongeval. Orthodontie na een ongeval vergoeden we niet.

Voetzorg

Voetzorg bij reumatoïde artritis en/of ernstige bloedvatproblemen in de benen vergoeden we voor maximaal € 115,- per jaar. Bij een andere aandoening vergoeden we voetzorg voor maximaal € 115,- per jaar.

Extra informatie

Meer informatie over de vergoeding van voetzorg vindt u op www.cz.nl.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed. Hier leest u onze kwaliteitseisen.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze Zorgvinder.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we 75% van de rekening tot maximaal 75% van het gemiddelde gecontracteerde tarief.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vergoeding van tandartskosten na een ongeval. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Betalen kan maandelijks via een automatische incasso. Soms houdt de gemeente het bedrag in op uw uitkering. Dit kunt u navragen bij de gemeente. Hebt u geen basisverzekering bij ons? Dan betaalt u een hogere premie voor de aanvullende zorgverzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Mijn CZ, per e-mail of per post. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar. U vindt onze contactgegevens op www.cz.nl.