Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat Optimaal van Avéro Achmea voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.aonexpatinsurance.com.

Wat is een aanvullende zorgverzekering?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie vergoeden wij tot maximaal 27 behandelingen per persoon per kalenderjaar. Hieronder vallen ook maximaal 9 behandelingen manuele therapie per persoon per kalenderjaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Brillen en contactlenzen

Wij vergoeden maximaal € 200 per persoon per 3 kalenderjaren voor brillen en contactlenzen samen.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen en alternatieve geneesmiddelen vergoeden wij samen tot maximaal € 750 per persoon per kalenderjaar. Voor de behandelingen geldt daarnaast een maximum van € 40 per dag.

Tandarts

Wij vergoeden de kosten van kronen, bruggen, inlays
of implantaten voor verzekerden tot 18 jaar. U vraagt
de behandeling vooraf bij ons aan.

Orthodontie

Wij vergoeden 90% van elke rekening, tot maximaal € 2.500 voor verzekerden tot 18 jaar. Dit is een maximumbedrag per persoon voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Tandarts na een ongeval

Tandartskosten na een ongeval worden voor verzekerden vanaf 18 jaar vergoed tot maximaal € 10.000 per ongeval. Orthodontie na een ongeval wordt niet vergoed.

Vergoeding van eigen bijdrage

Wij vergoeden de wettelijke eigen bijdrage voor:
- geneesmiddelen: maximaal € 750 per persoon per kalenderjaar
- verloskamer: 100%
- kraamzorg: maximaal € 4,30 per aantal benodigde uren per zwangerschap
- pruiken: maximaal € 100 per persoon per kalenderjaar

zittend ziekenvervoer: 100%

Extra informatie

De wettelijke eigen bijdrage van de geneesmiddelen methylfenidaat retard, atomoxetine, dexamfetamine en guanfacine vergoeden wij tot maximaal € 200 per persoon per kalenderjaar

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er beperkingen op de verzekering?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onzekwaliteitseisen voldoen, niet (volledig) vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met ruim aantal fysio- en oefentherapeuten.Gaat u naar een therapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten.
Anticonceptiva vergoeden wij niet bij apotheken waar wij geen afspraken mee hebben

U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Extra informatie

Voor zorg van fysio- en oefentherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we de rekening tot maximaal 75% van het tarief dat we hebben afgesproken met de gecontracteerde therapeuten.

Waar geldt mijn verzekering?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd. Wij vergoeden maximaal wat een behandeling in Nederland kost.

Extra informatie

Dit geldt niet voor de vergoeding van spoedeisende zorg in het buitenland. Deze vult de vergoeding tot Nederlands tarief uit de basisverzekering juist aan tot kostprijs.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik de premie?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en stopt de verzekering?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe kan ik de verzekering opzeggen?

U kunt schriftelijk opzeggen. Een opzegging stuurt u naar AON, Postbus 1005, 3000 BA Rotterdam of naar ipm@aon.nl. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.