Over deze kaart

Op deze kaart lees je wat het pakket Jong van Anderzorg voor jou betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: anderzorg.nl

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. Je kiest zelf of je een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vind je in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest je alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie / manuele therapie vergoeden we tot maximaal 9 behandelingen per jaar.

Wij hebben afspraken met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Brillen en contactlenzen

Per 2 jaar ontvang je bij Ace & Tate zonder bijbetaling een enkelvoudige bril op sterkte óf met € 150 bijbetaling een multifocale bril. Of ontvang gratis een halfjaar lenzenpakket bij Pearle (iWear Delicate) of Eye Wish (Eyexpert Cotton).

Tandarts

Periodieke controle bij de tandarts: we vergoeden 100% van elke rekening. Overige behandelingen, zoals consulten, verdovingen (A-codes),  wortelkanaalbehandeling, chirurgische behandelingen, röntgenfoto's, vullingen en preventieve mondzorg: vergoeding van 80% van elke rekening. Totaal tot maximaal € 150 per jaar.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen 100% vergoed per jaar: anticonceptiepil, hormoonpleister, hormoonstaafje, vaginale ring, prikpil, (koper)spiraaltje, pessarium.

Tandarts na een ongeval

Tandartskosten na een ongeval wordt vergoed tot maximaal € 10.000 per ongeval.

Reisvaccinaties

Vaccinaties voor reizen naar het buitenland. Hieronder vallen consulten, injecties en: maximaal € 100 per jaar.

Sportmedisch advies

Vergoeding voor advies van een sportarts. Sportmedisch advies ,sportkeuring, sportmedische begeleiding / sportmedische behandeling: maximaal € 250 per jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij jou bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet of niet volledig vergoed. In de polisvoorwaarden lees je per vergoeding welke kwaliteitseisen dit zijn.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal zorgaanbieders. Ga je naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. Je vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgvinder.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we 75% van de rekening.

Toestemming of verwijzing

Soms heb je een voorschrift of verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heb je deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Dit geldt voorbehandelingen door een fysiotherapeut buiten de praktijk en tandartszorg na een ongeval. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Je bent in Nederland verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in je gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

Iedereen vanaf 18 jaar en ouder moet premie betalen. Je kan kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op je polis staat. Je kan de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december je opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kan opzeggen per brief of telefonisch. Postbus 1177, 7500 BD Enschede, tel: 088-22244 22 of via anderzorg.nl/contact. Je kan ook gebruik maken van de overstapservice bij je nieuwe verzekeraar.