Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat het XAV DMG pakket van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck), ergotherapie en alternatieve bewegingstherapieën vergoeden we tot maximaal 12 behandelingen.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

Onder alternatieve bewegingstherapieën verstaan wij: chiropractie, osteopathie, manuele therapie E.S., (ortho)manuele therapie, craniosacraaltherapie, haptotherapie, ontspannings- en ademhalingstherapie van Dixhoorn, antroposofische therapie.

Sport Medisch Onderzoek

Vergoeding van sport medisch onderzoek en sportkeuringen. Maximaal € 200,- per 2 kalenderjaren. De sportmedische instelling moet erkend zijn en voldoen aan de eisen van de Federatie Sport Medische Instellingen.

Extra informatie

Er ligt geen zorgvraag aan ten grondslag.
 

Huishoudelijke Ondersteuning

Vergoeding van huishoudelijke ondersteuning: 
- als u of uw partner tijdelijk uitvalt door ziekte, een ongeval of ziekenhuisopname
- om uw herstel van een letsel te verbeteren.

U ontvangt de huishoudelijke ondersteuning maximaal 30 uren verspreid in 10 weken. De zorg krijgt u in blokken van minimaal 3 uur per dag.

Een organisatie waarmee wij afspraken hebben voert de ondersteuning uit.

Extra informatie

Deze zorg moet uw direct leidinggevende of personeelsfunctionaris van uw werkgever vooraf voor u aanvragen.

Taxivervoer

Vergoeding van taxivervoer tussen uw woon- of verblijfplaats en uw werklocatie. Wij vergoeden maximaal € 250,- per kalenderjaar.

Extra informatie

Uw direct leidinggevende of personeelsfunctionaris van uw werkgever moet deze vergoeding vooraf aanvragen. Bij de aanvraag ontvangen wij ook graag een verklaring waarom vervoer met het openbaar vervoer of eigen auto niet mogelijk is.

Seksuologische zorg

Zorg die een seksuoloog verleent. Hieronder verstaan wij zaken zoals intimiteit, erotiek, vruchtbaarheid, geboorteregeling, seksuele functies, ethiek en relatie- of partnertherapie.

 

Extra informatie

Voor deze zorg heeft u vooraf een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts nodig.

Dieetadvisering

Zorg van een diëtist met een medisch doel. Wij vergoeden maximaal 8 behandeluren per kalenderjaar. 

Deze vergoeding geldt als aanvulling op de vergoeding voor de diëtist vanuit uw basisverzekering.

Overgangsconsulent

Voorlichting aan en advisering en behandeling van vrouwen in de overgang. Wij vergoeden maximaal 8 consulten met maximaal € 40,- per consult. Deze vergoeding geldt voor de gehele looptijd van de verzekering.

U ontvangt de zorg van een overgangsconsulent.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Lees meer

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we 80% van de gecontracteerde tarieven.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Extra informatie

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.