Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat Werknemers Zorg Pakket van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Voor fysiotherapie en oefentherapie (cesar/mensendieck) vergoeden we 100%.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, kan het zijn dat u een lagere vergoeding krijgt. Dit kunt u terugvinden in de polisvoorwaarden.

Gezondheidscheck

Vergoeding van een gezondheidscheck. Inclusief uitleg over het resultaat en advies over hoe u gezonder kunt leven. Eenmaal een basis test of een uitgebreide test per 2 kalenderjaren. 

Extra informatie

Deze vergoeding is onderdeel van het budget preventie. De vergoeding voor preventie is € 750 en gemaximeerd voor alle behandelingen samen. Alle behandelingen onder preventie kunt u vinden in de polisvoorwaarden. 

Sportmedisch advies

Vergoed wordt sportmedisch onderzoek en sportkeuringen in een sportmedische instelling.

Extra informatie

Deze vergoeding is onderdeel van het budget preventie. De vergoeding voor preventie is € 750 en gemaximeerd voor alle behandelingen samen. Alle behandelingen onder preventie kunt u vinden in de polisvoorwaarden. 

Dieetadvisering

Dieetadvisering door een diëtist wordt vergoed tot maximaal € 500 per kalenderjaar.

Huishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning wordt eenmaal per kalenderjaar tot ten hoogste 30 uur vergoed.

Taxivervoer

Taxivervoer tussen de woon-of verblijfplaats van de verzekerde en de werklocatie wordt vergoed tot maximaal €  350 per kalenderjaar.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we 80% van de gecontracteerde tarieven.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae BV, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.