Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat het WAR1 pakket van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen, ongeacht de sterkte, vergoeden we tot maximaal € 95,- per 2 kalenderjaar.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen en alternatieve geneesmiddelen, zoals homeopathie en acupunctuur worden vergoed tot maximaal € 500,- per kalenderjaar. 

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Sterilisatie

Wij vergoeden de kosten van een sterilisatie volledig. U kunt hiervoor terecht bij een erkend ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum of bij een daartoe gecontracteerde huisarts.

Extra informatie

In geval van sterilisatie van de man is de vergoeding gemaximeerd tot het tarief behorende bij een poliklinische ingreep.
 

Epilatie

Wij vergoeden de kosten van epilatie in het gezicht/hals tot maximaal € 570,- per kalenderjaar. U kunt hiervoor terecht bij een huidtherapeut of schoonheidsspecialist. 

Extra informatie

Voor deze vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Herstellingsoord

Wij vergoeden de kosten voor een erkend herstellingsoord tot maximaal € 35,- per dag, maximaal 42 dagen per jaar. 

Extra informatie

Het verblijf dient te zijn voorgeschreven door de behandelend arts.
 

Acnetherapie

Wij vergoeden maximaal € 115,- per kalenderjaar voor acnetherapie. U kunt hiervoor terecht bij een huidtherapeut of schoonheidsspecialist.

Extra informatie

Voor deze vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Preventieve vaccinaties

Wij vergoeden 1x per kalenderjaar preventieve vaccinaties tegen hondsdolheid, mazelen en hepatitis B voor 100%

Extra informatie

De kosten van cocktailvaccins komen alleen voor vergoeding in aanmerking indien op grond van dit artikel alle componenten van de cocktail afzonderlijk vergoed zouden worden.
 

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten, leveranciers van plaswekkers. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben of schaft u een plaswekker aan bij een niet-gecontracteerde leverancier? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

 

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we 80% van de gecontracteerde tarieven. Indien de plaswekker wordt aangeschaft bij een niet-gecontracteerd leverancier, bedraagt de vergoeding € 50,00 eenmalig gedurende de looptijd van de verzekering
 

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Dit geldt voor Plastische chirurgie (oorcorrectie) en Herstellingsoorden. Dit geldt niet voor de vergoedingen op deze kaart. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.