Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat het Studentenpolis van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in de polisvoorwaarden. Hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie en oefentherapie (cesar/mensendieck) vergoeden we tot maximaal 12 behandelingen per kalenderjaar.

Tandarts

Verzekerden jonger dan 21 jaar: 100% van elke rekening voor tandartskosten wordt vergoed, tot maximaal € 250,- per jaar.

Orthodontie

Verzekerden tot 22 jaar: vergoeding van 100% van elke rekening, tot maximaal € 1.500,- per persoon. Dit is een maximumbedrag per kind voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 16 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen volledig vergoed tot maximaal het bedrag zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS): hormonale anticonceptiva en spiraaltjes (IUD's).

 

Huisarts

Behandeling bij de huisarts is verzekerd.

Medicijnen

Vergoeding van de kosten van farmaceutische hulp overeenkomstig de Regeling Farmaceutische Hulp zoals die door Zorgverzekeraars Nederland is vastgesteld en zoals deze thans luidt of in de toekomst komt te luiden, die op voorschrift van een arts, tandarts, tandarts-specialist of verloskundige is geleverd door een apotheek of apotheekhoudende huisarts.

Ziekenhuis

Volledige vergoeding van de kosten van verpleging, van de kosten van (poli)klinische specialistische en/of kaakchirurgische hulp en van de bijkomende kosten, tot ten hoogste de tarieven van de verzekerde klasse tot maximaal 365 dagen.

Hulpmiddelen

Aanschaf, vervanging, correctie of herstel van door de behandelend arts voorgeschreven medische hulpmiddelen. De betreffende hulpmiddelen vindt u in de volledige polisvoorwaarden. Vergoeding tot een maximum van in totaal € 230,00 per verzekerde per kalenderjaar, van de eigen bijdrage die deverzekerde verschuldigd is boven de krachtens de Regeling Hulpmiddelen van Zorgverzekeraars Nederland verleende gemaximeerde vergoeding van hulpmiddelen.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
 

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae BV, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.