Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat Mix Top 2 van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt.

Extra informatie

De Mix aanvullende verzekering ANWB is een verplichte aanvullende verzekering die aangeboden wordt aan werknemers van de ANWB. De premie wordt door uw werkgever betaald.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck), oedeemtherapie/manuele therapie en ergotherapie vergoeden we volledig.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

Ook alternatieve bewegingstherapie, zoals chiropractie en osteopathie valt hieronder.

Gezondheidscheck

Vergoeding van een gezondheidscheck. Inclusief uitleg over het resultaat en advies over hoe u gezonder kunt leven. Maximaal eenmaal per kalenderjaar een basis of uitgebreide test.

Seksuologische zorg

We vergoeden zorg door een seksuoloog die zich richt op het vakgebied van de seksuologie tot ten hoogste 4 consulten per kalenderjaar tot maximaal € 60,- per consult.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

 

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Dit geldt voor taxivervoer en huishoudelijke ondersteuning. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

De premie wordt door uw werkgever betaald.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae BV, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.