Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat Mix Aanvullende Verzekering 1 van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie/manuele therapie vergoeden we tot maximaal € 750 per kalenderjaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

Ook alternatieve bewegingszorg, zoals chiropractie en osteopathie valt hieronder.

Huishoudelijke ondersteuning

Bij tijdelijke uitval met als gevolg verzuim van u als werknemer door ziekte, een ongeval van u of uw partner waarbij herstel binnen drie maanden te verwachten is.

Eenmaal per kalenderjaar maximaal 30 uur.

Extra informatie

Bij ons aan te vragen door uw leidinggevende of een personeelsfunctionaris.

Taxivervoer

Taxivervoer tussen uw woon- en verblijfplaats en uw werklocatie voor zover vervoer per openbaar vervoer om medische redenen niet mogelijk is. Maximaal € 350 per jaar.

Extra informatie

De aanvraag wordt door uw leidinggevende of personeelsfunctionaris gedaan.

Dieetadvisering

Voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten: maximaal € 500 per kalenderjaar in aanvulling op de basisverzekering.

Extra informatie

Op verwijzing van huisarts of medisch specialist.

Preventie

Een budget van € 750 per jaar te besteden aan de zorgsoorten gezond leven: cursussen, EHBO-cursus, reanimatiecursus, stoppen met roken, gezondheidstest of preventief medisch onderzoek, gewichtsconsulent; advies en begeleiding: sportmedisch advies incl. blessureconsulten, overgangsconsulent; vaccinatie: griepvaccinatie.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we 80% van de rekening.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Dit geldt voor taxivervoer en huishoudelijke ondersteuning. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

De premie wordt door uw werkgever betaald.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.