Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat de Mix aanvullende verzekering van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck),oedeemtherapie en manuele therapie vergoeden we tot maximaal 32 behandelingen per kalenderjaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

Maximaal 32 behandelingen per kalenderjaar voor alle beweegzorg samen; voor alternatieve bewegingstherapieën maximaal 1 behandeling per dag tot maximaal €  45, voor manuele therapie maximaal 9 behandelingen per indicatie per kalenderjaar.

Voor alternatieve beweegzorg maakt u gebruik door een door ons aangewezen zorgaanbieder. Kiest u voor een andere zorgaanbieder? Dan vergoeden wij de kosten niet.

Gezondheidscheck

Vergoeding van een gezondheidscheck. Inclusief uitleg over het resultaat en advies over hoe u gezonder kunt leven. Geen total bodyscan.

Extra informatie

De vergoeding is onderdeel van het budget van € 750 voor preventie.

Sportmedisch advies

Vergoeding voor advies van een sportarts. Sportmedisch advies, sportkeuring en sportmedische begeleiding.

Extra informatie

De vergoeding is onderdeel van het budget van € 750 voor preventie.

 

Onder de zorgverzekering valt:
• inspanningsfysiologisch onderzoek en begeleiding door sportartsen binnen een revalidatietraject;
• diagnostiek en behandeling van bepaalde blessures aan het houding-/bewegingsapparaat door (over)belasting door de
sportarts. Deze zorg krijgt u niet vergoed uit de aanvullende verzekering
 

Ergotherapie

Maximaal 7 uur per kalenderjaar

Extra informatie

anuit de zorgverzekering hebt u aanspraak op 10 uur ergotherapie. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekering is een aanvulling op de vergoeding uit de zorgverzekering.
 

Gewichtsconsulent


Voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting aan gezonde mensen met gewichtsproblemen door een gewichtsconsulent die aangesloten is bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN)
 

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar {een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we 80%van de rekening. Voor de alternatieve beweegzorg maakt u gebruik door een door ons aangewezen zorgaanbieder. Kiest u voor een andere zorgaanbieder? Dan vergoeden wij de kosten niet.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via www.aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae BV, Postbus 2705, 6401 DE in Heerlen. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.