Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat LIC Healthplan Prima van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (Cesar/Mensendieck) en manuele lymfedrainage/oedeemtherapie vergoeden we tot maximaal 20 behandelingen per kalenderjaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

Behandeling van manuele lymfdrainage in verband met ernstig lymfoedeem wordt ook vergoed als u door een huidtherapeut wordt behandeld.

Brillen en contactlenzen

Brillen met glazen en/of contactlenzen op sterkte (of nachtlenzen) vergoeden we tot maximaal € 227 per kalenderjaar.

Extra informatie

[De ‘dioptrie’ beschrijft de sterkte van de bril of lens.]

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur, worden vergoed tot maximaal € 1.000 per jaar. Maximaal € 100 per behandeldag.

Alternatieve geneesmiddelen: maximaal € 2.500 per jaar.

Tandarts

Verzekerden tot 18 jaar: 100% van elke rekening voor tandartskosten wordt vergoed tot maximaal € 341 per jaar.

Verzekerden vanaf 18 jaar: 100% van elke rekening voor tandartskosten wordt vergoed tot maximaal € 2.269 per jaar.

Hieronder valt onder andere de periodieke controle bij de tandarts, gebitsreiniging, wortelkanaalbehandeling, kronen en bruggen.

Orthodontie

Verzekerden tot 22 jaar: vergoeding van 100% van elke rekening, tot maximaal € 2.500. Dit is een maximumbedrag voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Extra informatie

Als een behandeling doorloopt na het bereiken van de 22-jarige leeftijd worden de kosten van de voortgezette behandeling vergoed tot het maximale bedrag.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen. We vergoeden maximaal het dubbele van wat de zorg in Nederland zou kosten.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen vergoed: anticonceptiepil, hormoonpleister, hormoonstaafje, vaginale ring, prikpil, (koper)spiraaltje, pessarium.

Extra informatie

We vergoeden niet alle merken anticonceptiemiddelen helemaal. Voor sommige middelen betaalt u een eigen bijdrage. Vraag aan uw verzekeraar of de anticonceptie van het merk van uw keuze wordt vergoed.

Tandarts na een ongeval

Tandartskosten na een ongeval wordt vergoed tot maximaal € 10.000 per ongeval.

Extra informatie

U heeft vooraf schriftelijk toestemming nodig. Bij uw aanvraag voor de toestemming moet een door u ingevuld formulier vragenformulier ongeval, een behandelplan met kostenbegroting en beschikbare röntgenfoto's zitten. Het behandelplan moet zijn opgesteld door uw tandarts of kaakchirurg. Onze adviserende tandarts beoordeelt of u rederlijkerwijs op de zorg bent aangewezen en of de zorg niet onnodig duur is.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae BV, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.