Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat Gezin Uitgebreid ZM van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie vergoeden we uit het budget Beweegzorg tot maximaal 16 behandelingen per jaar. Voor manuele therapie zijn dit maximaal 9 behandelingen per indicatie per jaar. Deze behandelingen maken onderdeel uit van het maximum aantal behandelingen per jaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

Onder het budget Beweegzorg valt ook de vergoeding van alternatieve bewegingstherapieën zoals chiropractie en haptotherapie.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte vergoeden we tot maximaal € 50 per 3 jaar. Voor meeverzekerde kinderen tot 18 jaar vergoeden wij de eigen bijdrage voor brillen en contactlenzen die uit de basisverzekering worden vergoed.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals homeopathie, acupunctuur en psychosociale zorg, en alternatieve geneesmiddelen worden vergoed tot maximaal € 300 per jaar. Voor de behandelingen geldt een vergoeding van maximaal € 40 per dag.

Tandarts

80% van elke rekening voor tandartskosten wordt vergoed, tot maximaal € 450 per jaar. De periodieke controle en het probleemgericht consult bij de tandarts wordt 100% vergoed onder het genoemde bedrag. Hieronder valt onder andere de (half) jaarlijkse controle, het vullen van een gaatje, het trekken van een kies, een kroon of een gedeeltelijke gebitsprothes.

Extra informatie

De kosten van gebitsreiniging vergoeden wij tot maximaal 60 minuten per jaar.

Orthodontie

Voor verzekerden jonger dan 18 jaar wordt 80% van elke rekening voor orthodontische zorg vergoed, tot maximaal € 2.500 voor de hele looptijd van de aanvullende verzekering.

Voor verzekerden van 18 jaar en ouder wordt orthodontische zorg vergoed tot maximaal € 350 voor de hele looptijd van de aanvullende verzekering.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland worden, als aanvulling op de basisverzekering, volledig vergoed. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Bevalling en kraamzorg

Volledige vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg en voor bevallen in een ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische noodzaak. Ook andere zorg rondom de bevalling wordt vergoed.

Extra informatie

We vergoeden (gedeeltelijk):
zwangerschapscursussen, een kraampakket, extra kraamzorg, borstvoedingsadvies en een elektrische borstkolf.

Kinderopvang

We vergoeden kinderopvang als uw kind ziek is of als u, uw partner of een ander kind binnen uw gezin in het ziekenhuis wordt opgenomen. Kinderopvang voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar wordt vergoed tot maximaal 24 uur per jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom stellen we eisen aan onze zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen. Als deze hier niet aan voldoen, worden de kosten niet vergoed. In de voorwaarden leest u welke eisen dit zijn.

Extra informatie

Voor alternatieve zorg hebben we zorgverleners aangewezen. U vindt deze zorgverleners op Vergelijk en Kies.

Afspraken met zorgverleners

Voor fysiotherapie, oefentherapie en oedeemtherapie hebben wij afspraken gemaakt met zorgverleners. Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig worden vergoed in de Zorgzoeker.

Extra informatie

Gaat u voor fysiotherapie, oefentherapie of oedeemtherapie naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraak hebben, dan vergoeden we maximaal 80% van het tarief dat we hebben afgesproken met de gecontracteerde zorgverleners (van het gemiddeld gecontracteerd tarief).

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.