Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat FSG Plus & Vip van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit. 

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie/manuele therapie vergoeden we tot maximaal € 300 per kalenderjaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

Indien er geen gebruik wordt gemaakt van een gecontracteerde zorgverlener bedraagt de vergoeding 80% van de gecontracteerde tarieven tot een maximum van € 300 per kalenderjaar.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen en alternatieve geneesmiddelen, zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur worden vergoed tot maximaal € 375 per jaar.

Extra informatie

De homeopatische en antroposofische geneesmiddelen:

  • moeten zijn voorgeschreven door een (huis-)arts.
  • moeten zijn geleverd door een apotheek of apotheekhoudende huisarts
  • moeten een volledig homeopatische samenstelling hebben en voorkomen op de lijst van KNMP.

De alternatief genezer of therapeut moet lid zijn van een landelijk erkende beroepsvereniging, te vinden op: www.aevitae.com 

Orthodontie

Kinderen tot 18 jaar: vergoeding van tot maximaal € 500 per persoon. Dit is een maximumbedrag per kind voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent. 

Extra informatie

Uitgezonderd van vergoeding zijn de kosten van verlies of schade aan bestaande orthodontische voorzieningen door eigen schuld of nalatigheid.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen. 

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen vergoed: anticonceptiepil, hormoonpleister, hormoonstaafje, vaginale ring, prikpil, (koper)spiraaltje, pessarium.

Extra informatie

We vergoeden niet alle merken anticonceptiemiddelen volledig. Voor sommige middelen betaalt u een eigen bijdrage. Vraag aan uw verzekeraar of de anticonceptie van het merk van uw keuze wordt vergoed.

Bevalling en kraamzorg

Vergoeding van 100% van de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg thuis, in een geboortecentrum of in een ziekenhuis en voor bevallen in het ziekenhuis of in een geboortecentrum zonder medische noodzaak.

Extra informatie

Ook wordt vergoed: kraampakket.

Voetzorg

Bij podotherapie: vergoeding tot maximaal € 120 per kalenderjaar.

Extra informatie

Wij vergoeden de kosten van behandeling door een podotherapeut, podoloog en podoposturaal therapeut. Tot de behandeling worden, naast de consulten, ook gerekend; de kosten van het aanmeten, vervaardigen of repareren en afleveren van podotherapeutische zolen en orthesen.

Indien de steunzolen aangeschaft worden via andere dan de hierboven genoemde zorgverleners, vergoeden wij de kosten tot maximaal € 75.

Preventieve cursussen

Preventieve cursussen gericht op afvallen, stoppen met roken en hartproblemen worden volledig vergoed.

Extra informatie

De cursussen moeten worden georganiseerd door een thuiszorginstelling. Tevens moet u een origineel bewijs van aanmelding en betaling aan ons overleggen.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maximaal het gecontracteerde tarief. Kosten boven het gecontracteerde tarief betaalt u zelf. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of per post naar Aevitae, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.