Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat ECT Verplicht van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck), oedeemtherapie en manuele therapie vergoeden wij volledig.

Extra informatie

Ook alternatieve bewegingszorg, zoals chiropractie, osteopathie haptotherapie, Egg Shell therapie, craniosacraaltherapie, antroposofische therapie en adem- en ontspanningstherapie volgens de methode van Dixhoorn vallen hieronder.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen vergoed: anticonceptiepil, hormoonpleister, hormoonstaafje, vaginale ring, prikpil, (koper)spiraaltje.

Extra informatie

We vergoeden niet alle merken anticonceptiemiddelen helemaal. Voor sommige middelen betaalt u een eigen bijdrage. Vraag aan uw verzekeraar of de anticonceptie van het merk van uw keuze wordt vergoed.

Reisvaccinaties

Wij vergoeden de kosten van tabletten tegen malaria en tyfus, en de kosten van vaccinaties tegen DTP, cholera, gele koorts, tyfus, en hepatitus A.

Extra informatie

De kosten van cocktailvaccins komen alleen voor vergoeding in aanmerking indien op grond van dit artikel alle componenten van de cocktail afzonderlijk vergoed zouden worden.

Voetzorg

Bij pedicurebehandelingen bij reuma en diabetes, en podotherapie: vergoeding van 80% van elke rekening.

Gezondheidscheck

Vergoeding van een gezondheidscheck. Inclusief uitleg over het resultaat en advies over hoe u gezonder kunt leven. Maximaal eenmaal per twee kalenderjaren óf een basis test met een eigen bijdrage van € 25, óf een uitgebreide test met een eigen bijdrage van € 50.

Een total bodyscan wordt niet vergoed.

Sportmedisch advies

Sportmedisch onderzoek en sportkeuring: tot maximaal € 200 per 2 kalenderjaren.

Vergoeding van eigen bijdrage

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage basisverzekering. Orthopedische schoenen: tot 16 jaar maximaal € 25, vanaf 16 jaar € 50.

Huishoudelijke ondersteuning

Huishoudelijke ondersteuning als u of uw partner uitvalt door ziekte, ongeval of ziekenhuisopname, en herstel binnen 3 maanden te verwachten is: minimaal 3 uren per dag, maximaal 30 uren per indicatie.

Extra informatie

Uw leidinggevende of personeelsfunctionaris moet toestemming aanvragen. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Dit geldt voor huishoudelijke ondersteuning. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae BV, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.