Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat ECT 1 van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte vergoeden we tot maximaal € 95 per 2 jaar.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur, worden vergoed tot maximaal € 500 per jaar. Homeopatische en antroposofische geneesmiddelen worden volledig vergoed. 

Extra informatie

Vergoed worden de kosten van door Vektis geregistreerde homeopathische en antroposofische geneesmiddelen. Het geneesmiddel moet zijn voorgeschreven door een arts of alternatief zorgverlener en moet zijn geleverd door een apotheek of apotheekhoudend arts.

Orthodontie

Orthodontie: vergoeding van 100% van elke rekening.

Extra informatie

De kosten van vervanging of reparatie na onzorgvuldig gebruik worden niet vergoed.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Extra informatie

Spoedeisende tandheelkundige hulp in het buitenland: € 275 per jaar.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen vergoed: anticonceptiepil, hormoonpleister, hormoonstaafje, vaginale ring, prikpil, (koper)spiraaltje, pessarium.

Extra informatie

We vergoeden niet alle merken anticonceptiemiddelen helemaal. Voor sommige middelen betaalt u een eigen bijdrage. Vraag aan uw verzekeraar of de anticonceptie van het merk van uw keuze wordt vergoed.

Vergoeding van eigen bijdrage

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage basisverzekering. Ziekenvervoer: volledig. Anti-decubitusmateriaal: volledig. Pruik: maximaal € 70. Mammaprothese: € 34.

Huidbehandelingen

Wij vergoeden de volgende huidbehandelingen: acnetherapie maximaal € 115 per jaar; camouflagetherapie maximaal € 193, daarna 75% voor leskosten en benodigde lesmaterialen; epilatie in het gezicht bij vrouwen: maximaal € 570 eenmalig tijdens de looptijd van de verzekering.

Extra informatie

U heeft een verwijzing van de huisarts of huidarts nodig. De behandelingen worden uitgevoerd door een huidtherapeut of een schoonheidsspecialist.

Manuele lymfedrainage

Wij vergoeden de kosten voor oedeemtherapie volledig.

Extra informatie

U heeft vooraf toestemming van ons nodig. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae BV, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.