Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat het Collectief Expat Pakket van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt zorgkosten als u in het buitenland woont, met uitzondering van de Verenigde Staten en Canada. Voordat u de verzekering kunt afsluiten, stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Op basis van uw antwoorden kijken we of u de verzekering kunt afsluiten.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie/manuele therapie vergoeden we tot maximaal 20 behandelingen.

Extra informatie

De fysiotherapeut moet geregistreerd staan bij de bevoegde overheidsinstantie.

Brillen en contactlenzen

Brillen en contactlenzen op sterkte vergoeden we, ongeacht de sterkte, tot maximaal € 150 per 2 kalenderjaren.

Extra informatie

De brillenglazen of contactlenzen worden geleverd door een opticien of optometrist.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals chiropractie en acupunctuur worden vergoed tot maximaal € 300 voor maximaal 10 behandelingen per jaar. Maximaal € 40 per behandeldag. Alternatieve geneesmiddelen: maximaal € 150 per jaar.

Extra informatie

De alternatief genezer is lid van een landelijk erkende beroepsvereniging. De beroepsvereniging is opgericht voor de discipline van de alternatief genezer.

Alternatieve psychotherapie wordt niet vergoed.

Orthodontie

Orthodontie voor verzekerden jonger dan 18 jaar: vergoeding van 80% van elke rekening, tot maximaal € 1500 per persoon. Dit is een maximumbedrag per persoon voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Tandarts na een ongeval

Tandartskosten na een ongeval wordt vergoed tot maximaal € 1000 per jaar.

Reisvaccinaties

Vaccinaties voor reizen naar het buitenland worden vergoed voor 50% van elke rekening. Hieronder vallen injecties tegen difterie, tetanus, gele koorts, tyfus, cholera, hepatitis A, hepatitis B, en malariapillen.

Extra informatie

Elke vaccinatiesoort vergoeden we maximaal één keer per verzekerde per jaar.

Bevalling en kraamzorg

Vergoeding van kraamzorg tot maximaal € 1000 per bevalling. Bij opname in het ziekenhuis wordt dit bedrag verminderd met € 125 per dag. Volledige vergoeding voor bevallen in het ziekenhuis of in een geboortecentrum zonder medische noodzaak. Een keizersnede wordt alleen vergoed als dit medisch noodzakelijk is,

Extra informatie

De kraamzorg begint aansluitend op de bevalling. Na opname in het ziekenhuis heeft u bij aankomst thuis recht op minimaal 2 dagen kraamzorg thuis. Na een keizersnede heeft u recht op minimaal vijf dagen kraamzorg na thuiskomst.

Voetzorg

Bij podotherapie: vergoeding tot maximaal € 200 per jaar. Hieronder vallen ook het aanmeten, maken en afleveren van podotherapeutische zolen en orthesen.

Extra informatie

De podotherapeut is erkend door de relevante autoriteiten.

Wat is niet verzekerd?

  • Het Collectief Expat Pakket biedt geen dekking als u woont in de Verenigde Staten of Canada.
  • U bent niet verzekerd voor bestaande medische condities.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Het Collectief Expat Pakket vergoed de kosten tot een maximum van € 1.500.000 per jaar.
Ziekenhuisopnames worden vergoed tot maximaal 365 dagen per ziektegeval.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door.
Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden, ook voor kinderen onder de 18 jaar. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering heeft een eerste looptijd van 12 maanden. U kunt per deze of een latere datum schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand. De verzekering eindigt automatisch wanneer u de leeftijd van 67 jaar bereikt of definitief terugkeert naar Nederland.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen.