Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat COFRA Amsterdam Beperkt van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck), ergotherapie en alternatieve bewegingstherapieën vergoeden we tot maximaal 9 behandelingen.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen en alternatieve geneesmiddelen, zoals homeopathie en acupunctuur worden vergoed tot maximaal € 300 per jaar. Maximaal € 40 per dag.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen volledig vergoed tot maximaal het bedrag zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS): anticonceptiepil, een anticonceptief staafje, spiraaltje, ring of pessarium.

Extra informatie

Wij vergoeden de kosten alleen indien het anticonceptiemiddel is voorgeschreven door een huisarts of medisch specialist en is verstrekt door een apotheker of apotheekhoudend huisarts.

Reisvaccinaties

Vaccinaties voor reizen naar het buitenland worden tot maximaal € 75 per jaar vergoed. Hieronder vallen consulten, geneesmiddelen en vaccinaties.

Extra informatie

Wij vergoeden vaccinaties tegen hepatitis A en B, DTP, gele koorts, tyfus, cholera, meningococcen, meningitis, rabiës of malaria.

De zorg wordt verleend door een huisarts, GGD, Travel Health Clinic, Encare Arbozorg of een arts die een LCR-accreditatie en gele koorts registratie heeft.

Voetzorg

Vergoeding pedicurebehandelingen bij diabetes mellitus type I of II en behandelingen bij de podotherapeut: maximaal € 120 per jaar.

Extra informatie

Voor deze zorg heeft u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Huidbehandelingen

Vergoeding voor acnetherapie, camouflagetherapie en epilatie tot maximaal € 100 per jaar.

Extra informatie

De behandeling wordt verzorgd door een huidtherapeut of schoonheidsspecialist.

Voor deze vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Steunzolen

Wij vergoeden de aanschaf en reparatie van steunzolen tot maximaal € 100 per kalenderjaar.

Extra informatie

De steunzolen mogen geleverd worden door een orthopedisch(e) schoenmaker(ij), werkplaats, of podotherapeut.

Voor deze vergoeding heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist of podotherapeut.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten, leveranciers van plaswekkers. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben of schaft u een plaswekker aan bij een niet-gecontracteerde leverancier? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Extra informatie

Indien de plaswekker wordt aangeschaft bij een niet-gecontracteerd leverancier, bedraagt de vergoeding eenmalig €  50 gedurende de looptijd van de verzekering.

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. Dit geldt voor Plastische chirurgie (oorcorrectie) en Herstellingsoorden. Dit geldt niet voor de vergoedingen op deze kaart. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruik maken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.