Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat het CAR pakket van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie en oefentherapie (cesar/mensendieck) vergoeden we volledig.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

De zorg mag verleend worden door een (kinder)fysiotherapeut, manueel therapeut, oedeemtherapeut, bekkenfysiotherapeut of oefentherapeut Cesar/Mensendieck.
 

Ergotherapie

Wij vergoeden de kosten van een ergotherapeut, als aanvulling op de vergoeding vanuit de basisverzekering. Wij vergoeden deze kosten 100% tot maximaal 10 uur per kalenderjaar.

Extra informatie

Om van deze vergoeding gebruik te maken heeft u een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of behandelend specialist nodig.

Bewegingstherapie

Bewegingstherapieën vergoeden wij 100%. Onder bewegingstherapieën verstaan wij chiropractie, osteopatie, haptotherapie, Egg Shell therapie, craniosacraaltherapie, antroposofische therapie en adem- en ontspanningstherapie (AOT) volgens de methode Van Dixhoorn. 

Extra informatie

Deze zorg mag verleend worden door een chiropractor (D.C., Bsc, Msc), osteopaat (MRO, DO-MRO), haptotherapeut, manueel therapeut E.S., craniosacraaltherapeut, antroposofisch therapeut of adem- en ontspanningstherapeut.

Seksuologische zorg

Wij vergoeden maximaal 4 zittingen per kalenderjaar, maximaal € 60 per zitting. Onder seksuologische zorg verstaan wij medisch noodzakelijke zorg van een seksuoloog gericht op intimiteit, erotiek, vruchtbaarheid, geboorteregeling, seksuele functies, ethiek en relatie- en partnertherapie.

Extra informatie

Voor deze vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts nodig.

Steunzolen

Vanaf 16 jaar: 100% vergoeding voor steunzolen 1x per 2 kalenderjaren. Onder steunzolen verstaan wij  inlegzolen die de gewrichten, banden en kapsels van de voet ondersteunen.De steunzolen mogen geleverd worden door:
• een orthopedisch schoenmaker;
• een orthopedisch instrumentenmaker;
• een orthesemaker;
• een podotherapeut;
• een registerpodoloog (aangesloten bij Stichting LOOP).

Extra informatie

Voor deze vergoeding heeft een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist of podotherapeut nodig.

Loophulpmiddelen

Volledige vergoeding van bruikleen of aanschaf van eenvoudige loophulpmiddelen zoals een vierpoot wandelstok, looprek, rollator en krukken.

Extra informatie

Voor deze vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Sport Medisch Onderzoek

Wij vergoeden sportmedisch onderzoek en sportkeuringen in een sportmedische instelling. Wij vergoeden maximaal € 200 per 2 kalenderjaren.

Extra informatie

De sportmedische instelling moet erkend zijn en voldoen aan de eisen van de Federatie Sport Medische Instellingen. Er ligt geen zorgvraag aan ten grondslag.

Huishoudelijke ondersteuning

Wij vergoeden huishoudelijke ondersteuning tot maximaal 30 uren per kalenderjaren. U ontvangt de hulp in een periode van maximaal 10 weken in blokken van minimaal 3 uur per dag.

De huishoudelijke ondersteuning wordt geleverd door een organisatie waarmee wij een overeenkomst hebben.

Extra informatie

Deze vergoeding moet altijd vooraf aangevraagd worden. De aanvraag mag door uw direct leidinggevende of personeelsfunctionaris van uw werkgever worden ingediend.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we 80% van de gecontracteerde tarieven.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.