Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat Aon Asia Uitgebreid van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: www.aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie cesar/mensendieck vergoeden we tot maximaal 27 behandelingen.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Brillen en contactlenzen

Brillen op sterkte vergoeden we tot maximaal € 200 per 3 jaar.

Extra informatie

Contactlenzen voor langdurig gebruik: eenmaal per 3 kalenderjaren 1 paar lenzen tot maximaal €  200,00 of
Contactlenzen voor kortdurend gebruik: zoals dag-, week- maand-, halfjaar- en
jaarlenzen, maximaal €  65,00 per kalenderjaar

De vergoeding is onderdeel van een budget voor verschillende zorgsoorten van € 500 per kalenderjaar

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen en alternatieve geneesmiddelen, zoals homeopathie, chiropractie en acupunctuur worden vergoed tot maximaal € 750 per jaar. Maximaal € 75 per behandeldag.Maximaal 20 consulten per persoon per kalenderjaar voor alternatieve behandelingen.
 

Extra informatie


 

Orthodontie

Kinderen tot 22 jaar: vergoeding van 90% van elke rekening, tot maximaal € 2500 per persoon. Dit is een maximumbedrag per kind voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent. Vanaf 22 jaar: vergoeding van 70% van elke rekening, tot maximaal € 1000 in totaal voor alle jaren dat u bij ons bent verzekerd. Dit is een maximumbedrag per volwassene voor alle jaren dat u bij ons verzekerd bent.

Extra informatie


 

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland, als aanvulling op wat de basisverzekering vergoedt. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen vergoed: anticonceptiepil, hormoonpleister, hormoonstaafje, vaginale ring, prikpil, (koper)spiraaltje, pessarium.

Extra informatie

We vergoeden niet alle merken anticonceptiemiddelen helemaal. Voor sommige middelen betaalt u een eigen bijdrage. Vraag aan uw verzekeraar of de anticonceptie van het merk van uw keuze wordt vergoed.

Reisvaccinaties

Vaccinaties voor reizen naar het buitenland worden vergoed voor 100% van elke rekening. Hieronder vallen consulten, injecties en pillen.

Extra informatie

Volledige vergoeding indien via Meditel of Travel Clinics, volledige vergoeding tot
maximaal €  150,00. Via overige aanbieders (over de meerkosten een vergoeding van 75%)

Bevalling en kraamzorg

Vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg thuis, in een geboortecentrum of in een ziekenhuis en voor bevallen in het ziekenhuis of in een geboortecentrum zonder medische noodzaak.

Extra informatie

Ook wordt vergoed: kraampakket en uitgestelde kraamzorg.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysio- en oefentherapeuten. Gaat u naar een therapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten.

U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via www.aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae BV, Postbus 2705, 6401 DE in Heerlen. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.