Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat Aanvullend Goed ZM van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt. U kiest zelf of u een aanvullende zorgverzekering afsluit.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en oedeemtherapie vergoeden we uit het budget Beweegzorg tot maximaal 9 behandelingen per jaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Extra informatie

Onder het budget Beweegzorg valt ook de vergoeding van manuele therapie en alternatieve bewegingstherapieën zoals chiropractie en haptotherapie.

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen, zoals homeopathie, acupunctuur en psychosociale zorg, en alternatieve geneesmiddelen worden vergoed tot maximaal € 200 per jaar. Voor de behandelingen geldt een vergoeding van maximaal € 40 per dag.

Spoedeisende zorg in het buitenland

Kosten van spoedeisende zorg in het buitenland worden, als aanvulling op de basisverzekering, volledig vergoed. Alleen bij tijdelijk verblijf in het buitenland, maximaal 365 dagen.

Extra informatie

U dient vooraf contact op te nemen met de Alarmcentrale. De Alarmcentrale arts bepaalt of u gerepatrieerd wordt.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen van 21 jaar en ouder krijgen anticonceptiemiddelen volledig vergoed zoals de anticonceptiepil, de hormoonpleister, het anticonceptief staafje, de vaginale ring, het spiraaltje en het pessarium. Voor sommige middelen betaalt u een eigen bijdrage.

Extra informatie

We vergoeden niet alle merken anticonceptiemiddelen volledig. Voor sommige middelen betaalt u een eigen bijdrage. Vraag aan ons of de anticonceptie van het merk van uw keuze wordt vergoed.

Mantelzorg

Vervanging van de mantelzorger: maximaal 5 dagen per jaar. Mantelzorgmakelaar die regeltaken overneemt: maximaal € 250 per jaar. Daarnaast wordt vergoed: verblijf in een herstellingsoord of zorghotel, maximaal € 100 per dag tot maximaal € 1.000 per jaar voor een verzekerde die wordt verzorgd als de mantelzorger overbelast is of tijdelijk uitvalt en er geen andere opvang thuis mogelijk is.

Extra informatie

Om vervangende mantelzorg aan te vragen of als u naar een zorghotel of herstellingsoord wilt gaan, neemt men contact op met onze afdeling Zorgadvies en bemiddeling. Zij verwijzen door naar een aanbieder.

Bevalling

Volledige vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage of betaling voor het bevallen in een ziekenhuis of geboortecentrum zonder medische noodzaak.

Extra informatie

We vergoeden (gedeeltelijk) zwangerschapscursussen.

Preventiebudget

Het preventiebudget bestaat uit vergoedingen zoals cursussen, een gezondheidstest, sportmedisch advies en reisvaccinaties. De vergoeding uit het preventiebudget is maximaal € 200 per jaar.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.

Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom stellen we eisen aan onze zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen. Als deze hier niet aan voldoen, worden de kosten niet vergoed. In de voorwaarden leest u welke eisen dit zijn.

Extra informatie

Voor alternatieve zorg hebben we zorgverleners aangewezen. U vindt deze zorgverleners op Vergelijk en Kies.

Afspraken met zorgverleners

Voor fysiotherapie, oefentherapie en oedeemtherapie hebben wij afspraken gemaakt met zorgverleners. Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig worden vergoed in de Zorgzoeker.

Extra informatie

Gaat u voor fysiotherapie, oefentherapie of oedeemtherapie naar een zorgverlener waarmee wij geen afspraak hebben, dan vergoeden we maximaal 80% van het tarief dat we hebben afgesproken met de gecontracteerde zorgverleners (van het gemiddeld gecontracteerd tarief).

Toestemming of verwijzing

Soms heeft u een verwijzing van een zorgverlener of toestemming van ons nodig. Heeft u deze niet, dan krijgt u geen vergoeding. U heeft een verwijzing (voorschrift) nodig voor anticonceptie voor vrouwen en voor verblijf in een herstellingsoord of zorghotel. Zie de polisvoorwaarden voor meer informatie.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, t.a.v. Polisbeheer Zorg, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.