Over deze kaart

Op deze kaart leest u wat 615 A van Aevitae voor u betekent. Het is een overzicht van de belangrijkste kenmerken van deze verzekering en daarom niet volledig. Lees hier de volledige polisvoorwaarden.
Let op: deze kaart gaat alleen over de aanvullende zorgverzekering en niet over de basisverzekering. Meer info: Aevitae.com.

Welk soort verzekering is dit?

Een aanvullende zorgverzekering is een aanvulling op uw verplichte basisverzekering. Deze verzekering vergoedt zorgkosten die uw basisverzekering niet of niet volledig vergoedt.

Wat is verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat wat verzekerd is. Een overzicht van alles wat de verzekering vergoedt, vindt u in het vergoedingenoverzicht.
Let op: hieronder leest u alléén de belangrijkste vergoedingen.

Fysiotherapie

Fysiotherapie, oefentherapie (cesar/mensendieck) en manuele therapie tot maximaal 20 behandelingen per kalenderjaar.

Wij hebben afspraken gemaakt met een ruim aantal fysiotherapeuten.

Brillen en contactlenzen

Brillenglazen en contactlenzen op sterkte vergoeden we tot maximaal € 45 per 3 kalenderjaren. 

Alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen vergoeden wij tot maximaal € 250 per kalenderjaar, met maximaal € 30 per dag. Alternatieve geneesmiddelen: maximaal € 200 per jaar.

Orthodontie

Orthodontie: vergoeding van 75% van elke rekening, tot maximaal € 1500.

Anticonceptie voor vrouwen

Vrouwen vanaf 21 jaar krijgen de volgende anticonceptiemiddelen volledig vergoed tot maximaal het bedrag zoals vastgelegd in de Regeling zorgverzekering en het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS): anticonceptiepil, een anticonceptief staafje, spiraaltje, ring of pessarium.

Extra informatie

Voor deze vergoeding heeft u een recept van uw huisarts of medisch specialist nodig.

Reisvaccinaties

Vaccinaties voor reizen naar het buitenland vergoeden wij volledig. Wij geven voor de kosten van tabletten tegen malaria en vaccinaties tegen DTP, cholera, gele koorts, tyfus, hepatitis A en B.

Extra informatie

De kosten van cocktailvaccins komen alleen voor vergoeding in aanmerking als alle componenten van de cocktail afzonderlijk vergoed worden.

Bevalling en kraamzorg

Vergoeding van 100% van de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg thuis, in een geboortecentrum, of in een ziekenhuis. 100% vergoeding voor het kraampakket.

Vergoeding van eigen bijdrage

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage basisverzekering. Zittend ziekenvervoer: volledige vergoeding.

Wat is niet verzekerd?

  • De aanvullende zorgverzekering vergoedt geen kosten die al onder de basisverzekering vallen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als de zorgverlener of behandelaar een onredelijk hoge rekening stuurt, dan vergoeden wij maximaal de in Nederland gangbare tarieven.
Wij zetten ons in voor de kwaliteit van de zorg die wij u bieden. Daarom worden kosten van zorgverleners, geneesmiddelen en hulpmiddelen die niet aan onze kwaliteitseisen voldoen, niet volledig vergoed.

Afspraken met zorgverleners

Wij hebben afspraken gemaakt met een aantal fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee wij geen afspraken hebben? Dan vergoeden we maar een deel van de kosten. U vindt de zorgverleners die volledig vergoed worden in onze zorgzoeker.

Extra informatie

Voor zorg van fysiotherapeuten waar wij geen afspraak mee hebben vergoeden we 80% van de gecontracteerde tarieven.

Waar ben ik gedekt?

Deze aanvullende zorgverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Verandert er iets in uw gezin? Geef dat dan aan ons door. Stuur rekeningen zo snel mogelijk naar ons toe.
 

Hoe en wanneer betaal ik?

U moet premie betalen voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder. Betalen kan via een automatische incasso. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op uw polis staat. U kunt de verzekering elk jaar per 1 januari opzeggen. Zorg dan dat wij uiterlijk 31 december uw opzegging hebben ontvangen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt opzeggen via Aevitae.com of een brief sturen naar Aevitae, Postbus 2705, 6401 DE Heerlen. U kunt ook gebruikmaken van de overstapservice bij uw nieuwe verzekeraar.